- Vi välkomnar den nya lagen som ger kooperativa företag mer likvärdiga konkurrensvillkor. Det här är en lag som tar Sverige och näringslivet i en positiv riktning framåt mot ett hållbart och långsiktigt värdeskapande företagsklimat, säger Anders Källström, vd för LRF och styrelseordförande i Svensk Kooperation.

De flesta kooperativa företag i Sverige drivs som ekonomiska föreningar, och omfattas av lagen om ekonomiska föreningar.

"Steg i rätt riktning"

- Den kooperativa företagsformen ligger i tiden och gör det möjligt att driva företag på ett lönsamt och långsiktigt hållbart sätt. Vi ser att det dock finns en stor okunskap om företagsformen och det vill vi ändra på. Den nya lagen är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Anders Källström.

Den nya lagen ger kooperativa företag bättre förutsättningar att växa och anställa genom villkor som är mer likvärdiga andra typer av företag.

Moderna regler

– Förbättringarna är starkt efterfrågade av de kooperativa företagen och jag är glad att regeringen nu ser till att de får moderna regler som underlättar kooperativa företagens tillväxt, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Den nya lagen är mer lättillgänglig och enklare att tillämpa än den nuvarande lagen, som är 30 år gammal.

Den nya lagen innebär dessa förändringar

Lagen förenklar för de ekonomiska föreningarna. Kraven på vad som måste finnas med i föreningens stadgar minskar och det införs ett förenklat avvecklingsförfarande för föreningar som inte har några skulder.

Lagen stärker de ekonomiska föreningarna. Det införs moderna regler om medlemskap i en förening och om styrelsen, revision och registrering.

Lagen motverkar ekonomisk brottslighet. Det införs ett förbud att anlita så kallade målvakter som styrelseledamöter eller VD. Ett byte av styrelseledamot eller VD får verkan först då bytet anmäls till Bolagsverket. I föreningar som har auktoriserad revisor ska revisorn anmäla eventuell ekonomisk brottslighet till styrelsen och till åklagaren.

Förslagen gäller för alla ekonomiska föreningar, oavsett storlek och bransch. De är positiva både för den traditionella kooperationen inom till exempel lantbruk och detaljhandeln och för den framväxande kooperativa rörelsen inom bland annat välfärdssektorn, bredband och vindkraft. Förslagen gäller även för bostadsrättsföreningar.