– Utredningen föreslår att ingen skatt ska utgå för de växtskyddsmedel som bara innehåller så kallade lågriskämnen och det är ett förslag som LRF har arbetat för och som vi välkomnar. Men andra delar i förslaget går helt på tvärs mot den nationella livsmedelsstrategin.

Det säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF, som suttit med i skatteutredningens referensgrupp.

Skatt i olika nivåer

Noll kronor i skatt för lågriskämnen – och 30 kronor per hektardos för de ämnen som av EU har klassats som så kallade kandidatämnen för substitution. Övriga växtskyddsmedel föreslås få en skatt på 15 kronor per hektardos.

– Kandidatämnen för substitution är ämnen som man av olika anledningar vill fasa ut och de får därför ett tidsbegränsat godkännande på max sju år eftersom det idag saknas alternativ till dem. En högre skatt på dessa förmår därför inte att styra mot något bättre och är därför olämplig, säger Agneta Sundgren.

Att skatten föreslås tas ut per hektardos istället för som idag per kilo verksamt ämne tycker LRF i sig är mer rättvisande. En hektardos anger den mängd växtskyddsmedel som ska användas för att behandla ett hektar.

– De här är ett helt annat sätt att beräkna skatten och utredningen hade behövt göra en betydligt noggrannare analys. Den man har gjort pekar på att kostnaderna ökar för näringen, bland annat i odlingar av höstraps och potatis. Det går fullständigt på tvärs mot den nationella livsmedelsstrategin som ju ska förbättra konkurrenskraften, säger Agneta Sundgren.

Förslag för kadmium går emot livsmedelsstrategin

LRF är kritiskt till utredningens förslag till skatt på kadmium.

– Varje år tillförs något gram kadmium – lika mycket som förs bort – och det råder balans på svenska åkrar. 80 procent av kadmiumtillförseln kommer från luftnedfall. Att då som utredningen föreslår ta ut en skatt på de 20 procent som tillförs via foder, kalk eller mineralgödsel kommer inte att göra någon mätbar skillnad på många hundra år, men det kommer att skapa mängder av byråkrati och kostnader, säger Jan Eksvärd, senior hållbarhetsexpert på LRF.

Skatten på biocider kan tas bort

Utredningen föreslår att skatten på biocider tas bort helt. Det är bra – det får inte bli dyrare att bekämpa mot råttor och andra skadedjur.

– Eftersom växtskyddsmedel, biocider och gödselmedel bara används om det finns ett behov är det svårt att se att användningen skulle minska med mindre än att produktionen också gör det och det är angeläget att politikerna ser det sambandet när de tar ställning till förslaget, säger Agneta Sundgren.