Det är bra att riksdagsbeslutet om en nationell livsmedelsstrategi finns med som en utgångspunkt för  lagrådsremissen om en ny djurskyddslag. Livsmedelsstrategin säger att livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som djuromsorgen är fortsatt god.

Inte tillräckligt tydligt

I den underliggande djurskyddsutredningen från 2011 var frågan om en mer flexibel och målstyrd djurlagstiftning central, med mer individuellt anpassade lösningar. Det var LRF positivt till. LRF ser inte att regeringen nu är tillräckligt tydlig på detta område. Tilltron till bondens dagliga gärning som garant för god djurvälfärd borde vara ännu högre. Visserligen säger regeringen att den nya djurskyddslagen ska vara en målinriktad ramlag, men det bör lyftas fram tydligare och utvecklas.

LÄS MER: Så jobbar LRF med livsmedelsstrategin.

Djurskyddskontrollerna borde exempelvis anpassas till den nya lagstiftningen för att skapa rättssäkerhet. Den översyn som Jordbruksverket redan genomfört av vissa föreskrifter under hösten är ett bra exempel på flexibilitet. Den är en rimlig avvägning av de två viktiga mål som livsmedelsstrategin bygger på – ökad produktion och god djuromsorg och helt i linje med livsmedelsstrategin.

Det är bra att det nya kravet i lagen kring djurhållarens kompetens är målstyrt och medger olika sätt att uppfylla detta. Nytt är även att djurens välfärd ska främjas och beteendestörningar förebyggas. Konsekvenserna av förslagen blir dock tydliga först då de konkretiseras i föreskrifterna.

Regeringen anser att djur bör hållas lösgående men inför inte ett allmänt krav i lagen utan ser att behovet av undantag och övergångsbestämmelser behöver utredas ytterligare, vilket LRF anser är positivt.

Rättssäkerheten förbättras

LRF har länge drivit frågan om justeringar i regelverket kring djurförbud för att öka rättssäkerheten. Det är därför glädjande att det nu ges ett större utrymme för rimliga och proportionerliga bedömningar av förseelsen vilket förbättrar rättssäkerheten.

Bra att regeringen har lyssnat på LRF

Det är också positivt att regeringen har lyssnat till LRFs förslag att utreda straffbestämmelserna i djurskyddslagen. De behöver bli mer ändamålsenliga och effektiva. Det är viktigt att en nyansering görs mellan olika djurskyddsbrott. Straffen måste stå i rimlig proportion till förseelsen. LRF anser att djurskyddslagstiftningen ska hanteras på ett likvärdigt sätt som all annan lagstiftning i samhället. 

Minknäringen har redan utretts

Regeringen föreslår återigen att minknäringen utreds. Det är förvånande då detta utretts flera gånger tidigare med för näringen gott resultat. LRF anser därför att det inte finns någon anledning till att utreda ännu en gång.