– Omröstningen är både ett steg fram och ett tillbaka i klimatarbetet. Skogen pekas ut som resurs i klimatarbetet och öppnar för möjlighet för satsningen på förnybara biobränslen. Samtidigt sätts ett tak för användningen av grödbaserade drivmedel vilket i slutändan bara gynnar de fossila alternativen, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF. 

Viktig delseger för skogen

Europaparlamentets omröstning om förnybart-direktivet (RED II) innebar en viktig delseger för skogsnäringen eftersom bioenergi från skogen föreslås ges bra villkor. Sämre är att parlamentet kraftigt vill begränsa hållbara grödbaserade drivmedel. Där låser EU-parlamentet användningen vid 2017 års nivå och högst 7 procent av den totala drivmedelsförbrukningen inom EU.

För skogsnäringen var det framförallt två frågor som var viktiga inför omröstningen i Bryssel. Den första handlade om huruvida EU skulle börja reglera hur delarna i ett avverkat träd får användas, i detta fall förbjuda användningen av timmer som källa för bioenergi. Detta röstades ner och det blir ingen reglering på EU-nivå.

–  En politisk reglering av hur ett träd får användas skulle betyda en onödig byråkratisering. Vi har idag en fungerande marknad där skogsägare säljer högkvalitativt virke till husbyggen, möbler och liknande och det som är mindre fint till papper eller bioenergi, säger Palle Borgström.

Massaved och tallolja är förnybara

Den andra punkten som är viktig i arbetet med omställningen från en fossilberoende till en fossilfri framtid är hur tallolja och massaved ska definieras som förnybara i avancerade biobränslen, till exempel som bränsle till bilar och flygplan. Miljöorganisationer ville att dessa skulle exkluderas i direktivet för förnybar energi. Detta skulle betyda hinder på vägen mot att ersätta miljöskadliga fossila bränslen med miljövänliga förnybara bränslen från skogsråvara.

– Nu fastställs att massaved och tallolja är förnybara. Det känns självklart när båda kommer från skogar som växer och återplanteras. Vi har dubbelt så mycket skog nu i Sverige som för hundra år sedan och detta har vi åstadkommit i skogsbruket, säger Palle Borgström.

"Viktigaste punkterna gick vår väg"

Emma Berglund är generalsekreterare i den europeiska skogsägarkonfederationen, CEPF, och företräder 16 miljoner skogsägare.

– I de viktigaste punkterna gick det vår väg och vi är väldigt lättade. EU-parlamentet sade att lagstiftning från EU i de här frågorna ska baseras på den redan existerande och välfungerande nationella skogslagstiftningen. EU bör inte detaljreglera dessa frågor. Det skulle inte gynna de övergripande målen som handlar om att skapa ett hållbart samhälle och en bioekonomi som klarar sig alltmer utan olja och kol, säger Emma Berglund.

Efter omröstningen i parlamentet blir nu nästa steg att Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet ska komma överens om det slutliga förnybart-direktivet. Det ska börja gälla inom EU år 2021.