Deltagarna på seminariet var en bred gruppering av intressenter som alla är inblandade i den nationella livsmedelsstrategin på ett eller annat sätt: Näringsdepartementet, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Konkurrensverket, Livsmedelsföretagen, Hushållningssällskapet och lantbrukskooperationen, med flera.

Det är nu det gäller

Utgångspunkten var en rapport som LRF nu producerar om livsmedelsstrategier i olika EU-länder, där man koncentrerat sig på tre länder som ligger Sverige nära geografiskt och när det gäller ekonomi och samhällsstruktur: Finland, Danmark och Irland.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström inledde med ett resonemang kring läget i Sverige och den fas som vår livsmedelsstrategi befinner sig i nu, genomförandet. Fas 1 var initiering, där LRF var drivande, i fas 2 presenterades strategin. Men det är nu, i fas 3 det verkligen gäller.

Alla måste göra sin del

Framgången ser han i ett tätt samarbete mellan politiken, jordbruket och övriga näringslivet. Där politikens främsta uppgift är att ta bort hindren för företagarna så att de kan utveckla sin kreativitet. Det viktigaste av allt, poängterade Palle Borgström, är att var och en av aktörerna identifierar sin roll och gör sin del av arbetet.

När man blickar utåt ser man att i stort sett alla länder runt oss har livsmedelsstrategier. Gemensamt för strategierna är bland annat helhetsgrepp kring livsmedelskedjan, medel till forskning och åtgärder för att främja export. Detta gäller även jämförelseländerna Finland, Danmark och Irland där man också har satt siffror på de mål som ska uppnås och gör kontinuerliga uppföljningar.

Konkreta mål behövs

När seminariedeltagarna hade fått diskutera vad Sverige bör plocka upp från andra länders livsmedelsstrategier landade man bland annat i att

  • Sätta konkreta och kvantifierade mål.
  • Öka attraktionskraften för att locka unga till näringarna.
  • Förflytta jordbruket från miljöfarlig till miljöfrämjande verksamhet.
  • Satsa på forskning och innovation.
  • Låta ekologiskt och konventionellt dra varandra.
  • Samverka i värdekedjan.

Seminariet var en del i färdigställandet av rapporten som beräknas vara klar i början av mars och då publiceras på LRFs webbplats.

Läs även Land Lantbruks artikel om seminariet.