När nya regler för jordbrukspolitiken infördes 2015 infördes också en regel om med en definition av aktivt brukande. Den regeln innebar att lantbruksföretag som också har viss annan verksamhet än sitt lantbruk var tvungna att uppfylla vissa villkor för att kunna få stöd. Det handlade till exempel om företag som också hade omfattande kommersiell fastighetsverksamhet, sport- och rekreationsanläggningar eller vattenverk.

EU-kommissionen beslutade nyligen att det från och med 2018 är frivilligt för medlemsländerna att tillämpa den här definitionen.

Varför är det bra att ta bort definitionen av aktiv jordbrukare?
- Definitionen har inte haft den effekt vi efterfrågar. Den har varit utformad som en ”negativlista”, det vill säga man har inte definierat vad aktivt jordbruk är utan definierat vad aktivt jordbruk inte är.. Den har enbart lett till ökad administration och inte till ökad jordbruksverksamhet.

Vilka lantbruksföretag omfattades?
- Alla lantbruksföretag omfattades, men LRF och LRF Häst såg på ett tidigt stadium att lantbruksföretag med hästverksamhet var överrepresenterade eftersom de ofta har anläggningar som gör att verksamheten kan räknas som ”sport- och rekreationsanläggning”. I slutändan var det endast några enstaka företag som inte fick del av stöden, men det skapade stor administration och oro för fler.

LÄS MER I LAND: Jordbruksverket kommenterar