– Det är bra att den nationella livsmedelsstrategin nu finns med som utgångspunkt för regeringsförslaget. Målsättningen med strategin är att vi ska kunna öka Sveriges livsmedelsproduktion samtidigt som vi har en fortsatt god djuromsorg, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Djurskyddsutredningen från 2011, som ligger till grund för propositionen, fokuserade på en mer flexibel och målstyrd djurlagstiftning med möjlighet till individuellt anpassade lösningar. Något som LRF tycker är en bra och nödvändig anpassning till dagens moderna djuruppfödning och till fördel för djurskyddet.

"Tilltron till bonden borde vara högre"

– Här borde regeringsförslaget bli tydligare. Tilltron till bondens dagliga gärning som garant för god djurvälfärd borde vara ännu högre. Visserligen säger regeringen att den nya djurskyddslagen ska vara en målinriktad ramlag, men det bör lyftas fram tydligare och utvecklas. Djurskyddskontrollerna borde exempelvis anpassas till den nya lagstiftningen för att skapa rättssäkerhet, säger Palle Borgström.

LRF har länge sett behovet av justeringar i regelverket rörande djurförbud.

– Därför är det glädjande att det nu ges ett större utrymme för rimliga och proportionerliga bedömningar av regelverket kring djurförbud vilket förbättrar rättssäkerheten, säger Palle Borgström.

"Ökad flexibilitet"

– Det är också bra att det nya kravet i lagen kring djurhållarens kompetens är målstyrt och medger olika sätt att uppfylla detta. Flexibiliteten ökas genom att propositionen anger att djur bör hållas lösgående utan att ett allmänt krav i lagen införs. Regeringen ser också att behovet av undantag och övergångsbestämmelser behöver utredas ytterligare vilket är positivt, säger Palle Borgström.

3 andra viktiga förslag där regeringen har lyssnat på LRF

Straffbestämmelserna utreds i djurskyddslagen. De behöver bli mer ändamålsenliga och effektiva. Straffen måste stå i rimlig proportion till förseelsen.
Det införs ett nytt krav i lagen kring djurhållarens kompetens som är målstyrt och medger olika sätt att uppfylla detta.
Regeringen anger att djur bör hållas lösgående men inför inte något lagkrav, då konsekvnenserna av en sådan regel samt behovet av undantag och övergångsbestämmelser behöver utredas.

I dagsläget är omöjligt för LRF att bedöma konsekvenserna av den nya djurskyddslagen fullt ut. Den måste först omsättas praktiskt i förordning och föreskrifter. Lagen föreslås att tas i bruk den 1 april 2019.