Alla lantbrukare som har behörighet att använda växtskyddsmedel (klass 1 L) kan få tillstånd att själva hantera råttgifter. Sedan Arbetsmiljöverket presenterade sin lösning har Kemikalieinspektionen lämnat synpunkter och de med växtskyddsbehörighet kan idag få tillstånd att använda tre preparat (Racumin Pasta, Rozol Block Pro och Rozol Wheat´Tech Pro) på gården genom att göra en ansökan hos Arbetsmiljöverket. Den som saknar växtskyddsbehörighet, eller som vill få möjliget att hantera fler rodenticider, kan återigen delta i kurser för att därefter söka tillstånd hos verket.

– Det är glädjande, LRF har länge kämpat för en lösning. Sedan förra året har lantbrukare inte haft någon möjlighet alls att skaffa sig behörighet för några råttgifter, säger Johanna Eén som arbetar med frågan om råttbekämpning på LRF.

LRF tog frågan till regeringen

Det var våren 2017 som Folkhälsomyndigheten påtalade att deras ansvar, enligt bekämpningsmedelsförordningen, inte omfattade bekämpning på lantbruk och att myndighetens kurser därför bara kunde ge tillstånd för att lägga ut råttgift så att de skyddar i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till. Ansvaret för att det går att hantera ett ökande antal råttor på landets gårdar föll mellan stolarna och LRF tog frågan till regeringen

Idag är Arbetsmiljöverket ansvarig myndighet för skadedjursbekämpning i och runt lantbrukets ekonomibyggnader. Folkhälsomyndigheten ansvarar alltjämt för bekämpning till skydd för bostaden eller på en plats dit allmänheten kan komma, till exempel i en gårdsbutik.

Alla råttgifter som är godkända i Sverige tillhör klassen 1 So och får bara användas av yrkesverksamma med särskild behörighet. Det har gjort att lantbrukarna i de allra flesta fall varit hänvisade till saneringsföretag, något som blivit allt dyrare.

– Att låta dem som är utbildade och vana att hantera växtskyddsmedel även få använda råttgift är en rimlig och bra lösning, säger Johanna Eén.

LÄS MER: Arbetsmiljöverket om tillståndet

Så får du tillstånd att använda råttgift på lantbruk, i till exempel djurstallar:

Om du har behörighet för växtskyddsmedel i klass 1 L: Du behöver ansöka om att få tillstånd att hantera råttgift, rodenticider, hos Arbetsmiljöverket. Verket kan ge tillstånd för de tre preparaten Racumin Pasta, Rozol Block Pro och Rozol Wheat´Tech Pro för hantering som inte gäller bostäder och platser där allmänheten får vistas. Du ansöker genom att fylla i och skicka in en blankett till verket (finns att ladda ned från verkets webbplats).

Om du tidigare har gått en utbildning för att få hantera 1 So-preparat (råttgifter): Eftersom Folkhälsomyndigheten bara kan ge tillstånd att hantera råttgift som skyddar bostäder och platser där allmänheten får vistas behövs även här en ansökan till Arbetsmiljöverket.

Om du har behörighet att hantera växtskyddsmedel i klass 2 L: Tidigare fanns möjligheten att utbilda sig för att endast hantera växtskyddsmedel i klass 2 L. Den utbildningen saknade praktiskt moment men du kan ta igen det genom att delta under en dag i Jordbruksverkets behörighetskurser hos länsstyrelsen, 1 L, och därefter ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket.

Om du inte har behörighet att använda växtskyddsmedel: Om du saknar växtskyddsbehörighet men vill använda kemisk bekämpning mot råttor kan du skriva  Folkhälsomyndighetens kunskapsprov för 1 So. Godkänt prov ger behörighet att bekämpa mot många olika typer av skadedjur i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Även du som har växtskyddsbehörighet kan skriva provet för att få möjlighet att hantera fler rodenticider än de tre som nämns ovan. Efter provet behöver du ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket för att få använda råttgifter i till exempel djurstallar.