- Erfarenheterna från andra länder visar att det behövs konkreta åtgärder i hela livsmedelskedjan och att strategier behöver uppdateras och förnyas med jämna mellanrum. Lyckas vi med det arbetssättet i Sverige ser jag mycket hoppfullt på framtiden, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Hållbarhet på export

Särskilt Irland och Danmark är livsmedelsexportörer i större utsträckning än Sverige. De anser att när välfärden ökar i en befolkning kommer samtidigt efterfrågan på miljömässigt hållbara och säkra produkter att öka. Och där finns öppningen för export till andra välfärdsländer och växande ekonomier. Det har också visat sig att det finns stor potential att exportera kunskap och teknik. Andra gemensamma drag för länderna i studien är att de har ganska tydliga kvantitativa mål kring sin livsmedelsproduktion.

- Det är väldigt intressant hur olika länder förhåller sig till export och vad man anser sig exportera. Här kan vi både lära och samarbeta, säger Palle Borgström

Regler och villkor

Inte oväntat är regler och villkor en viktig fråga i alla länder. I Danmark konstaterar man att livsmedelsbranschen har många nationella särregler både inom och utanför EU. Finland pekar på möjligheterna inom EU-samarbetet men också på att det är viktigt att inom EU förklara de svårigheter som finska lantbrukare har, med kallare klimat och långa avstånd. Irland belyser att lantbrukarnas administrativa börda måste minska och att staten ständigt ska vara uppdaterad, så att villkor och regler är likvärdiga mellan medlemsstater. 

- Konkurrenskraftiga villkor är en central fråga även i den svenska livsmedelsstrategin. Det handlar exempelvis om en bra och effektiv tillämpning av befintliga regelverk hos svenska myndigheter. Men även om politiska åtgärder så att regelverk förbättras för företagare som vill utveckla sin verksamhet, säger Palle Borgström.

Sju tips till politiker

Svenska politiker kan snabbt bidra till ökad livsmedelsförsörjning genom att:

  1. Sätta konkreta och kvantifierade mål för produktionen
  2. Ta fram en övergripande exportplan för svenska livsmedel
  3. Låta ekologiskt och konventionellt dra varandra
  4. Ändra myndighetssynen på jordbruk och effektivisera tillståndsprövning, ärendehantering och annan regeltillämpning
  5. Se till att forskningsresultat kommer till direkt nytta för näringen
  6. Öka attraktionskraften för att få unga till näringarna och ge dem rätt utbildning
  7. Uppmuntra till samverkan för att gemensamt bygga värde och producera för en öppen EU-marknad

- Rapporten är en näringspolitisk jämförelse som vi hoppas att både politiker och medlemmar kan ha nytta av. Eftersom vi är en del av en gemensam EU-marknad så är det viktigt att alla håller sig informerade, förstår likheter och skillnader och drar lärdomar där det går, avslutar Palle Borgström.

Länk till rapporten