Han är nöjd med att regeringen i lagrådsremissen lyssnat till mycket av kritiken. Nu skapas förutsättningar för att skydda och förbättra våra vatten och samtidigt fortsätta utveckla de gröna näringarna.

– Äldre rättigheter återupprättas vilket är mycket positivt för småskalig vattenkraft och markavvattningar. De får rimliga förutsättningar för att fortsätta och för att utvecklas. Prövningen av den småskaliga vattenkraft som bedrivs med stöd av äldre rättigheter jämställs med prövningen av annan vattenkraft, säger Jan-Olof Sundby.

Utrivning endast i undantagsfall

Han tycker samtidigt att förslagen i lagrådsremissen inte är tillräckliga för att garantera en positiv utveckling. Men konstaterar att regeringen lovar att ansvariga myndigheter kommer att få i uppdrag att skriva nya föreskrifter och vägledningar som gör att lagrådsremissens förslag och intentioner får fullt genomslag i rättstillämpning och myndighetsutövning. Lagrådsremissen är tydlig med att de undantagsmöjligheter som finns i EU-rätten och lagstiftningen ska tillämpas och att bedömningar av olika verksamheters nytta ska göras med lokalt och allsidigt perspektiv. Regeringen förutser till exempel att det endast i undantagsfall kommer att bli aktuellt med utrivning av dammar och vattenkraftverk.

SE PRESSKONFERENSEN: Regeringen om överenskommelsen

Det mycket diskuterade och kritiserade äventyrsbegreppet finns kvar i lagtexten men beskriver i motiveringarna och författningskommentarerna garantier för att närings- och samhällsutvecklingen ska kunna fortsätta.

Räkna med sämre beslutsunderlag

– I den negativa vågskålen måste läggas att sakägarnas rätt till ersättning tas bort vid prövning av moderna miljövillkor för vattenkraften. Därmed kommer inte sakägarna att kunna tillvarata sina intressen och dessutom kommer beslutsunderlaget att bli sämre och därmed kan de miljöanpassningsåtgärder som bestäms bli felaktiga eller onödiga. För ägarna av vattenkraftverk är det möjligen en fördel om syftet att förenkla processen förverkligas, säger han.

En annan fråga är om prövningssystemet kommer att orka hantera tusentals prövningar om moderna miljövillkor. Prövningsmyndigheterna är redan idag hårt ansträngda och handläggningstiderna långa.

– Det gäller nu att lagrådsremissens förslag blir lag och att myndigheterna skriver nya föreskrifter och vägledningar. Påverkansarbetet måste fortsätta, säger Jan Olof Sundby.

LÄS MER: Palle kommenterar remissen