Att Sverige får bäst betyg i undersökningen beror på att svenska bönder arbetar målmedvetet för att minska utsläppen till Östersjön.

När lantbruket får skulden för övergödningen av Östersjön så är kritiken därför missvisande.
Det svenska lantbruket har totalt sedan 1950 fram till idag endast stått för cirka en femtedel av Sveriges utsläpp orsakade av människan. Den största delen av utsläppen har kommit från avloppsreningsverken och industrin.

Dagens lantbruk har minskat sina utsläpp

Dagens lantbruk har minskat sina utsläpp och blivit betydligt effektivare. Det stora problemet är inte dagens utsläpp utan tidigare försyndelser. Det allra viktigaste är att få upp fosfor ur bottensedimentet.

SE FILMEN: År 2040 ska Östersjön vara ren

Målet för LRF och svenska bönder är att Östersjön ska vara ren år 2040. Det sker i samarbete med bland annat med Jordbruksverket, Svenskt Vatten, KTH och Stiftelsen Hållbara Hav. På land har många åtgärder genomförts och jämfört med 1970 har belastningen från Sverige minskat med över 80 procent. Sveriges bönder har blivit allt effektivare och miljövänligare.

8 miljöförbättringar inom det svenska jordbruket

1.  Trots ökad livsmedelsproduktion är gödslingen med fosfor från  mineralgödsel på samma nivå som för 100 år sedan. 
2.  60 000 hembesök, det vill säga rådgivningsbesök i Greppa Näringen, har gjorts hos lantbrukare och det har lett till minskat kväve- och fosforläckage. 
3.  3 000 våtmarker har anlagts av lantbrukare för att minska övergödningen. 
4.  Digitalisering och sensorer för precisionsodling mäter växtens behov och effektiviserar gödslingen.
5.  Målet om skyddszoner av gräs mellan åkermark och vattendrag har överträffats. 
6.  Den svenska odlingsjordens mullhalt ökar tack vare odling av gräs och klöver.
7.  LRF och SLU samarbetar för att utbilda nästa generations lantbrukare om miljövänliga odlingsmetoder.
8. Svenska lantbrukare har Europas strängaste regler för hur mycket fosfor som får spridas från djurens gödsel. 

Östersjöns miljöministrar träffas i dag

I dag, den 6 mars, träffas miljöministrar från länderna runt Östersjön i Bryssel. Mötet är en del i uppföljningen av det internationella avtalet Baltic Sea Action Plan som antogs 2007 och målen ska nås om tre år till 2021. Planen berör flera saker som övergödning, biologisk mångfald och gifter i havet. På mötet presenterar bondeorganisationerna runt Östersjön sin syn på det fortsatta arbetet tillsammans med konkreta förslag. Läs deras statement här

"Jordbruket inget hot mot Östersjön"

Liisa Pietola, representant för MTK, Finlands svar på LRF, höll ett öppningstal till ministrarna där hon poängterade att jordbruket inte längre är ett hot mot Östersjön

LÄS MER: Läs hela Liisas tal här 

Avloppsreningsverk och industrier har stått för mest utsläpp i Östersjön. Det har byggts bort av ingenjörskonst. Trots ökad livsmedelsproduktion och att det under de senaste åren även odlas grödor till drivmedel och ersättning för fossila plaster så har även dagens lantbruk minskat sina utsläpp.