Regeringen lägger nu fram en proposition om att även företagare som driver sin näringsverksamhet via ett aktiebolag ska få särskilda regler under uppbyggnadsskedet så att deras SGI-nivå motsvarar den hos anställda.

De enskilda näringsidkarna har redan denna trygghet och som Sveriges största småföretagarorganisation är LRF är  mycket positivt till regeringens förslag. LRF är också mycket positivt till att tryggheten under ett uppbyggnadsskede förlängs från två till tre år. Detta är ett bra steg mot den femårsperiod som LRF menar är önskvärd och nödvändig.

SGI är avgörande

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är avgörande för hur stor ersätt­ning som erhålls från Försäkringskassan vid till exempel sjukdom eller föräldraledighet. SGI är den årliga inkomst i pengar före skatt som en försäkrad kan antas komma att tills vidare få för eget arbete, antingen såsom anställd i det egna aktiebolaget eller som enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare.

För enskild näringsidkare och handelsbolagsdelägare baseras SGI normalt på ett deklarerat överskott av aktiv närings­verk­samhet.  Eftersom det är svårt att beräkna framtida förväntat resultat, bestäms SGI för dessa företagare oftast utifrån historiska inkomster, vilka kan vara senaste deklarationen, senast fastställda deklarationen och ibland utifrån ett genomsnitt av de tre senaste årens deklarationer.

Enligt praxis ska inte skatterättsliga dispositioner med periodiseringsfond och expansions­fond beaktas när SGI bestäms. Försäkringskassan har uttalat – och kammarrätterna i Göteborg och Jönköping har i tre mål funnit – att detsamma ska gälla dispositioner till och från skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto.

Det krävs således oftast en omräkning av det deklarerade resultatet för att kunna bestämma enskilda näringsidkares SGI, vilket kan vara förenat med en betydande administration.  Gällande ordningen innebär att det är svårt för enskilda näringsidkare att i förväg veta vilken SGI dessa har rätt till vid till exempel sjukfall eller föräldraskap.

Bra att de vill ta bort hindren

LRF glädjer sig åt att regeringen i pressmeddelandet om lagändringen särskilt markerar att den ser det som prioriterat att ta bort de hinder i trygghetssystemen som finns för företagare.

Mot denna bakgrund vill LRF nu särskilt lyfta fram att regler snarast bör införas så att den enskilde näringsidkarens SGI – i likhet med den pensionsgrundande inkomsten – bestäms utifrån i det deklarerade resultat på vilket egenavgifter (och i förekommande fall särskild löneskatt) utgår.

Notera LRFs förslag om ett enklare system

I detta sammanhang ska noteras LRF:s förslag rörande ett förenklat och neutralt skattesystem. En del av detta förslag innebär att turordningen för nyttjande av skogskonto, räntefördelning, periodiseringsfond samt expansionsfond ändras på så sätt att räntefördelning får göras efter möjliga dispositioner till skogskonto, periodiseringsfond samt expansionsfond. Företaget och dess verksamhet hålls ihop och separeras från företagarens dispositioner av vinsten.

Den föreslagna turordningen medför att det inte blir motiverat att justera för konto- och fondavsättningar vid beräkning av SGI på det sätt som ska göras enligt dagens praxis. Detta eftersom fond- och kontoavsättningar i den nya ordningen enbart utgör del av företagets beskattning. Det blir naturligt att bortse från dessa dispositioner, precis som idag gäller för räntefördelning, och SGI kan i likhet med PGI bestämmas utifrån den deklarerade inkomsten av näringsverksamhet. En ändrad ordning medför en ganska stor förenkling och vidare stärks kopplingen mellan sociala avgifter och sociala förmåner. Även dagens risk för att sociala förmåner ska medges utan att sociala avgifter betalas undanröjs, vilket ger ett systematiskt bättre system.

LRFs 6 förbättringsförslag

LRF vill avslutningsvis lyfta fram även andra förslag som förbundet arbetat fram och som tar bort hinder i trygghetssystemen för företagare. Läs dem här