Inom lantbruket saknas det idag ofta riskkapital för företag som vill satsa och expandera. En sådan marknadslösning har hittills saknats. Det nya tillväxtbolaget ska kunna gå in i de fall där företag som behöver expandera inte tidigare kunnat få topplån. Genom tillväxtbolaget ska progressiva svenska lantbrukare kunna erbjudas sådana lån till fördelaktiga villkor, utöver bottenlån/hypotekslån och eget kapital. Tillväxtbolaget investerar alltså som en tredje part, med en investeringshorisont på 4-6 år.

– Satsningen riktar sig till affärsmässigt framgångsrika lantbrukare som är i en tillväxtfas och har ett solitt businesscase, och som är i behov av ett andra hypotekslån för investeringar som ligger inom ramarna för Tillväxtbolagets uppdrag, säger Anders Källström, vd på LRF.

Ska bidra till ökad tillväxt

Lantmännen, HKScan och LRF satsar gemensamt 100 miljoner kronor på ”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare”, som genom lån ska bidra till ökad tillväxt inom svensk animalieproduktion och växtodling och leda till kvalitetsförbättringar i livsmedelsvärdekedjan.

– När vi pratar om större investeringar så kan topplån vara det som möjliggör att det verkligen kan ske. Det vi kan bidra med är relativt sett billiga pengar och att skicka in kunskap i företagen, säger Anders Källström, vd på LRF.

– Genom att stötta hållbar tillväxt i den svenska jordbrukssektorn och verka för en ökad livsmedelsproduktion, bidrar vi till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin. Vi hoppas att fler parter presenterar konkreta åtgärder i linje med tillväxtmålen, exmpelvis offentlig medfinansiering med motsvarande summa. Vi vill växa. För att kunna klara den kompetens och framdrift som bolaget behöver är storleken på kapitalet viktig, säger Anders Källström.

Lantbrukarnas investeringsvilja ökar

Enligt Lantbruksbarometern 2017 ökar lantbrukarnas investeringsvilja och mer än en tredjedel av Sveriges lantbrukare planerar någon form av investering under det kommande året. Det råder en stark framtidstro, men tillgången på riskkapital för att möjliggöra investeringar i en modern och hållbar produktion kan förbättras. Tillväxtbolagets syfte är att erbjuda lantbrukare kapital som underlättar investeringar och bidrar på så sätt till tillväxt i svenska lantbruksföretag.

Tillväxtbolagets nya ägarstruktur fastslogs den 26 april och rekrytering av ny vd på bolaget pågår.

Mer information om möjligheterna att ansöka om medel från Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare kommer att presenteras senare i år.

LAND LANTBRUK: "Klockrent", säger landsbygdsministern