Plus

Regeringen satsar 500 miljoner på miljö/klimat.

Där ingår bland annat en satsning på ökat stöd med 170 miljoner kronor till solceller och ökat och utvidgat anslag till metanreducering med 270 miljoner kronor.

Dessutom anser regeringen att hållbarheten i handeln måste öka och konsumtionens utsläpp minska. För att få mer tillförlitlig statistik av konsumtionens utsläpp har Naturvårdsverket fått i uppdrag att utveckla mätmetoder och indikatorer.

LRF tycker: Bra att få bättre underlag för att bedöma konsumtionens miljöavtryck.

Minus

Kilometerskatt för lastbilar

En promemoria om en ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik har remitterats. Promemorian behandlar en avläsningsbar vägslitageskatt med syfte att skapa ordning och reda i åkeribranschen och bidra till minskad miljöpåverkan, samtidigt som företagens och regionalpolitiska intressen tydligt tas till vara, skriver regeringen.

LRF tycker: Skatt på avstånd är dålig politik för landsbygden.

LÄS MER: Skatt på avstånd är ett självmål

Vårbudgeten i siffror

Svensk ekonomi går bra. Tillväxttakten 2018 är 2,8 procent (2,2 %, 2019), arbetslösheten ligger runt 6 procent och statsskulden är fallande, runt 25 procent av BNP 2018.

Regeringens satsningar

Arbetsmarknad (sommarjobb, bostäder m m) 350 Mkr
Miljö/klimat, bl a stöd solceller och metanreducering 500 Mkr
Välfärd, hälso/sjukvård, äldrevård, skola m m 1500 Mkr
Trygghet, säkerhet (polis, tull m m) 280 Mkr
Summa: 2 630 Mkr

Anslagsändringar 2018:

Metanreduceringsstödet utvidgas och anslaget ökas med 270 Mkr
Anslag för energiteknik (stöd solceller) ökas med 170 Mkr
Livsmedelsverkets anslag ökas med 10 Mkr (för ökat tillsynsansvar för dricksvatten)
Forskningsrådet Formas anslag minskas med 8 Mkr

LÄS MER: Här är hela vårbudgeten