- Vi välkomnar beskedet att artskyddförordningen ska utredas, det är en seger för LRF och skogsägarrörelsen som drivit denna fråga hårt under flera års tid, kommenterar LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar regeringens besked. 

Regeringen har också presenterat Sveriges första nationella skogsprogram

– Det är positivt att ett nationellt skogsprogram blir av och LRF står bakom visionen: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av en växande bioekonomi”. Vi förutsätter att handlingsprogrammets förslag ger en grund för visionen och att regeringen presenterar mer konkreta åtgärder för att klara omställningen till en biobaserad samhällsekonomi, säger Sven Erik Hammar.

På måndag kommer nyckelbiotopsbeslut

Regeringen väljer att gå vidare i frågan om nyckelbiotopsinventering. Innehållet i beslutet presenteras på måndag. LRF Skogsägarna påminner om de kriterier som kontinuerligt lyfts från skogsägarrörelsen, och som måste uppfyllas för att familjeskogsbruket ska acceptera en nationell nyckelbiotopsinventering:

• Att nyckelbiotopsbegreppet begränsas till mindre områden som tydligt avviker från den kringliggande skogen och har höga naturvärden. 

• Att sådana mindre områden endast ska kunna klassas som nyckelbiotop om staten är beredd att ersätta skogsägaren ekonomiskt. 

• Att när staten inte vill betala, är det skogsägarens eget val om området ska avsättas eller ej. Vill inte skogsägaren det, ska området inte heller klassas som nyckelbiotop.

Sätt igång översynen av fjällnära skog

Gällande fjällnära skog meddelar regeringen att en översyn kan bli aktuell, men avvaktar den pågående rättsprocessen. LRF Skogsägarna välkomnar en översyn, men menar att den bör sättas igång direkt, utan att invänta en process och låta enskilda vänta ytterligare på besked.

- På måndag offentliggörs regeringens beslut om inventering av nyckelbiotoper och ett nationellt skogsprogram. När vi tagit del av innehållet i dessa beslut återkommer vi med ytterligare kommentarer, säger Sven Erik Hammar.

Läs mer i LAND SKOGSLAND:

Miljöministern:  Otydligheten i dagens regelverk gör alla till förlorare

Sven Erik Hammar: Bra att man äntligen kommer till skott