Efter 30 år har nu regeringen beslutat om en ny, modernare, djurskyddslag. Lagen träder i kraft den 1 april 2019 och LRF ser positivt på att lagen moderniserats samt att riksdagen uppmanade regeringen att se över beslutsprocessen för djurförbud, alltså att förbuden ska hanteras i domstol. Det är en fråga LRF har drivit.

Bra att livsmedelsstrategin finns med

Det är bra att riksdagsbeslutet om en nationell livsmedelsstrategi finns med som utgångspunkt för den nya djurskyddslagen. Livsmedelsstrategin säger bland annat att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka och att en bibehållen god djuromsorg ska förenas med en stärkt konkurrenskraft och lönsamhet. Det är precis den inriktning som behövs.

Bra med mer målstyrda regler

Det är också bra att djurskyddslagen, i enlighet med Livsmedelsstrategins inriktning, går mot fler målstyrda regler. Både företagandet och djuromsorgen gynnas av det.

Vi måste hela tiden sträva efter att få god djuromsorg, konkurrenskraft och lönsamhet att gå hand i hand.

Mer målstyrda och flexibla regler innebär att man tillåts uppnå ett mål i lagen på olika sätt. Det ökar möjligheten till en ännu bättre djuromsorg då det ger utrymme för individuella lösningar som kan anpassas efter den enskilda gårdens förutsättningar.

En lösning är inte den bästa för alla. Dessutom stimulerar målstyrd lagstiftning till utveckling av djuromsorgen på den egna gården då man medges utrymme för det. Regeringen anger att reglerna i den nya lagen bör vara målinriktade och medge flexibilitet i tillämpningen. Som det ser ut nu är det dock inte tal om något omfattande skifte där samtliga regler föreslås bli målstyrda. Enligt LRFs mening hade man kunnat gå avsevärt längre. 

Svårt att se konsekvenserna

Djurskyddslagen är en ramlag med mer övergripande bestämmelser. Det är därför lite svårt att se konsekvenserna av lagförslaget fullt ut förrän reglerna omsätts i mer praktiska termer i djurskyddsförordningen och djurskyddsföreskrifterna som regeringen respektive Jordbruksverket beslutar om.

Vad man kan se nu är att det innehållsmässigt inte är några revolutionerande förändringar vad gäller hur lantbruksdjuren ska hållas.

LRF vill gå längre i frågan om djurförbud

Att djuren ska kunna bete sig naturligt är till exempel fortsatt viktigt. Nytt är att det uttrycks att djurs välfärd ska främjas. LRF är också positivt till förändringar som införs i den nya lagen rörande djurförbud då dessa bidrar till rättssäkerhet, en fråga LRF drivit. Det finns dock behov av att gå ännu längre i den frågan.

Tilliten till bonden är viktigast

Djurskyddslagen är viktig men LRF vill understryka att det främst är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som god djuromsorg säkras. Det är viktigt att det finns tillit i samhället till att svenska lantbruksföretagare vill och kan leverera god djuromsorg både av egen och marknadsstyrd vilja, och det visas bland annat genom en mer målstyrd och flexibel lagstiftning.

Nödvändig pusselbit saknas

En nödvändig pusselbit saknas dock i den nya lagen och det är en anpassning av djurskyddskontrollerna till en mer målstyrd lagstiftning. Det är absolut nödvändigt för att kontrollerna ska vara rättssäkra.

Det behövs en kontroll med helhetsperspektiv där man förutom att se hur djuren ser ut fokuserar på hur man löst olika frågor och de mål som finns i lagstiftningen.

Vid kontroll i en mer målstyrd lagstiftning bör det fokuseras på gårdens egenkontroll och åtgärdsplaner istället för huruvida enskilda detaljer är uppfyllda. Det ger utrymme för att diskutera förbättringar, motiverar till utveckling och förbättrad djuromsorg. Men det kräver en något annan kompetens hos kontrollanterna.

Inom vissa andra lagområden arbetar man redan med framgång på detta sätt.

Det är nödvändigt att kontrollen sker med helhetsperspektiv, är rättssäker, korrekt och genomförs med gott bemötande och hög kompetens.

Det gagnar såväl djuromsorgen som företagens utveckling, konkurrenskraft och lönsamhet. Hur tillämpningen och kontrollerna av lagstiftningen sker och uppfattas är mycket viktigt.

LÄS MER: LRFs policy för miljö och djuromsorg

LÄS MER: Regeringens beslut