På uppdrag av regeringen har Konkurrensverket analyserat konkurrensen i livsmedelskedjan och konsumenternas betydelse för utvecklingen inom handel och produktion.

Svårt att konkurrera med utländska producenter

Rapporten visar att det inte alltid är priset som är den viktigaste faktorn för konsumenterna, även matens ursprung och hälsotrender spelar roll. Men det är fortsatt svårt för primärproducenter och livsmedelsföretag att konkurrera med utländska producenter som har en lägre kostnadsbild.

- Konkurrensverket har tagit fram ett bra underlag om konkurrensen på den svenska livsmedelsmarknaden. Huvudproblemet för den inhemska livsmedelsproduktionen de senaste decennierna har varit att importen tagit stora marknadsandelar av den svenska konsumtionen. Därför var fjolårets riksdagsbeslut om en ökad livsmedelsproduktion i Sverige mycket viktigt, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF.

Mer resurser till offentliga upphandlingar

Rapporten tar också upp frågan om offentlig upphandling och hur upphandling av svensk mat kan bidra till en ökad livsmedelsproduktion i Sverige, men hindras av ett starkt fokus på pris. Konkurrensverket föreslår därför att upphandlingar av livsmedel bör tillföras mer resurser.

LRF håller med Konkurrensverket om att högt kostnadsläge och nationella särkrav är en förklaring till den hittillsvarande utvecklingen. LRF menar att mer politiska åtgärder behövs på detta område. Vi instämmer även med Konkurrensverket att mer medel behövs i den offentliga upphandlingen av mat.

LÄS MER: LRF om offentlig upphandling

- Konkurrensverket menar att konkurrensen huvudsakligen fungerar väl även om man pekar på hög koncentration i detaljhandeln. Men den centrala frågan om  "konsumentkronan" fördelas på ett rimligt sätt mellan jordbrukare, livsmedelsindustri och detaljhandeln besvaras inte, säger Lars-Erik Lundkvist.

För att komma längre i denna viktiga fråga anser LRF att det är mycket angeläget att det regelverk om otillbörliga handelsmetoder som föreslagits på EU-nivå skyndsamt implementeras i Sverige efter att beslut fattats i Bryssel. Regelverket handlar om åtgärder som ska komma tillrätta med affärsmetoder som riskerar att missgynna mindre leverantörer.

Läs Konkurrensverkets rapport här.