– Parallellt med att vi behåller vår goda djuromsorg och miljöhänsyn behöver vi utveckla lantbruksföretagen och öka den svenska livsmedelsproduktionen. Policyn ska bidra till att vi förbättrar vår konkurrenskraft och lönsamhet, säger Åsa Odell, vice ordförande i LRF.

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har svensk produktion haft stora utmaningar med att stärka konkurrenskraften i relation till konkurrentländerna. En knäckfråga är hur en ambitiös nationell politik på både miljö- och djuromsorgsområdet kan vara förenlig med en internationell marknad. Hos allmänheten finns ett stort fokus på hållbarhet och hälsa. En central fråga för LRF är därför hur produktionen ska utvecklas, konkurrenskraft och lönsamhet stärkas, samtidigt som förtroendet bibehålls hos konsumenter och politiker.

Policyarbetet startade i februari 2017

Policyprojektet ”Miljö och Djuromsorg 2.0” inleddes i februari 2017 med omvärlds- och marknadsanalys, internationell analys samt flera politiska analyser. Respektive lantbruksgren har fått bedöma marknadsförutsättningarna samt vilka framgångsfaktorer som finns.
— Vi har haft genomgripande diskussioner och remissförfaranden inom hela LRF där regionerna, riksförbundsstyrelsen och de olika branschavdelningarna involverats, säger Åsa Odell.

"Ska inte sänka ribban till EU-nivå"

Ett viktigt policybeslut har varit att det svenska lantbruket inte ska sänka ribban till EUs miniminivå utan bibehålla de svenska höga mervärdena genom svenska bönders goda djuromsorg och miljöanpassning. Policyn ska nu ligga till grund för LRFs övriga positioner och ställningstaganden i enskilda sakfrågor inom miljö- och djuromsorgsområdena.

Här är ett utdrag ur den nya Miljöpolicyn

Det gröna näringslivet sitter på en nyckelposition i omställningen till ett hållbart samhälle, där det förnybara naturkapitalet utgör grund. LRF ska vara en aktiv drivkraft i hållbarhetsarbetet, för att värna konkurrenskraften och för att sätta brukandet i centrum. Utan ett lönsamt aktivt brukande når vi aldrig ett hållbart samhälle. Ytterst ska utvecklingen mot ett hållbart samhälle ske hos företagen; inte genom lagar och regler. LRF ska därför bidra till att öka kreativitet, entreprenörskap och kunnande inom resurseffektivisering och en hållbar ökad produktion av mat, prydnadsväxter, förnybar energi och bioråvara.

Här är ett utdrag ur den nya Djuromsorgspolicyn

Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som god djuromsorg säkras. Det är viktigt att det finns tillit till att svenska lantbruksföretagare vill och kan leverera god djuromsorg av egen och marknadsstyrd vilja.
LRF har en hög ambition vad gäller djuromsorg, som är ett av de mervärden svensk djurhållning har och som det finns ett stort engagemang och intresse för hos LRFs medlemmar.
LRF står bakom den nationella livsmedelsstrategins mål att det ska ske en tillväxt i den svenska livsmedelsproduktionen och att fortsatt höga ambit¬ioner inom djuromsorg ska förenas med stärkt konkurrenskraft och lönsamhet.