Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. Ungefär 2 300 sjöar, kustvatten och vattendrag har i dag sämre än god status på grund av övergödning. Därför gör regeringen nu en satsning på ökat lokalt åtgärdsarbete mot övergödning på minst nio miljoner kronor under 2018.

- Vi har stora förväntningar på det nya samarbetet. Vi ser också att det kan bli ett bra samarbete med Greppa Näringen och med de nya åtgärdssamordnarna ökar chansen till att rätt åtgärd blir gjord på rätt plats, säger Markus Hoffmann, expert på vatten och växtnäring hos LRF.

Syftet med utlysningen är att hitta områden där man kan följa arbetet med planering av olika åtgärder och se vad som krävs för att dessa också genomförs.

Olika avrinningsområden ska väljas ut där kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning identifieras, planeras och genomförs. Särskilda åtgärdssamordnare ska anställas och satsningen innehåller också utveckling av en nationell stödfunktion där lokala, regionala och nationella aktörer kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. Tanken är att den nationella stödfunktionen också ska innehålla en databas över planerade och genomförda åtgärder och fungera som en plattform för utökat lärande.

Satsningen består av två regeringsuppdrag mot
övergödning till HaV och ett regeringsuppdrag till Vattenmyndigheterna för att underlätta planering av åtgärder.

Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan söka medel för förstärkt lokalt åtgärdsarbete under ett till tre år men med ambitionen att arbetet ska fortsätta på lång sikt. Arbetet ska vara inriktat mot åtgärder för att minska övergödningen och involvera flera olika aktörer i ett avrinningsområde.

LÄS MER: HaV kommenterar satsningen

LÄS MER: År 2040 ska Östersjön vara frisk