Det övergripande målet i EU-överenskommelsen om förnybar energi, RED II, är 32 procent förnybart med en bindande överenskommelse om minst 14 procent biodrivmedel och oförändrad nivå på maximal inblandning från åker på 7 procent till 2030.

Här är LRFs plus och minus på överenskommelsen

Positivt

  1. Långsiktig överenskommelse.
  2. Lagstiftning kring bioenergi från skogen ska baseras på den redan existerande och välfungerande nationella skogslagstiftningen.
  3. Tallolja och massaved från skogen ska även i fortsättningen definieras som förnybara när de används till avancerade biobränslen, till exempel som bränsle till bilar och flygplan.

Negativt

  1. Förslaget för biodrivmedel är inte tillräckligt ambitiöst.
  2. Ambition på maximalt 7 procent från åker är väldigt låg med tanke på Sveriges stora potential att producera mer energi från åker tillsammans med mer mat, foder och biomaterial.
  3. Förslaget om att förbjuda palmolja som biobränsle skjuts upp till år 2030. Det har en hämmande effekt på den europeiska produktionen av biodrivmedel. Samtidigt ökar då inte heller tillgången på högvärdigt proteinfoder i form av frökaka från pressningen av olja.

Sammanfattning: LRF hoppas att EUs och svensk politik ska stödja utvecklingen mot en fossiloberoende och klimatsmart lösning för jobben, maten och klimatet. Sverige har en stor tillgång på biomassa, en potential för ännu mer och en ovanligt mogen marknad som behöver stärkas av politiken. För svenska skogsägare blir det nu avgörande att implementeringen av de nya hållbarhetskriterierna för skog inte leder till onödig byråkrati och regelkrångel.

LÄS MER: Så här skriver Euractive om beslutet (engelska)