För att få bra skördar behöver jordbruket utöver fosfor även kväve, kalium, svavel, många mikronäringsämnen och mull. Grovt räknat finns det i världen brytningsvärda fyndigheter i cirka 100 år till av dessa ämnen och den fossila gas som behövs för att göra luftens kväve tillgängligt för växterna. Utredaren bör även beskriva strategi för en mer långsiktig hållbar återföring av all växtnäring. Förra året importerade och gödslade jordbruket som exempel enligt SCB med 83 kg kväve per ha, 6 kg fosfor, 11 kg kalium, 12 kg svavel.

LÄS MER: Kretsloppet i enskilda avlopp

Dagens slam innehåller mindre osäkerheter som metaller och andra oönskade ämnen än tidigare. Marknaden accepterar nuvarande användning av slam. Sorterande tekniker utvecklas och slam och andra produkter kommer i det perspektiv på 15 år utredningen ska arbeta med, att vara renare än dagens produkter. Det är bra att direktivet nämner att certifiering med Revaq bör utvecklas. Utsortering av oönskade ämnen uppströms ger bättre förutsättningar för lokala och hållbara kretslopp och återföring av renare vatten till vattendrag och grundvatten.

LRF utgår från att vetenskapliga analyser och fakta ligger till grund för det fortsatta arbetet med att återföra mer och renare växtnäring till jordbruket. LRF är berett att bidra med jordbrukets kort- och långsiktiga behov till utredningen.

LÄS MER: "Regeringen måste se sin roll i slamfrågan"