Då det råder stor brist på grovfoder på grund av torkan, har intresset för att importera foder ökat. Ska man importera hö, hösilage och ensilage så finns det några saker som kan vara bra att tänka på när det gäller transporten. Om fodret transporteras på väg eller järnväg finns inga särskilda krav, men ska fodret transporteras på fartyg så gäller vissa särskilda regler.

Sjötransport har regler gällande förpackat farligt gods, där hö och halm kan klassificerat som farligt gods. Anledningen till att det kan utgöra farligt gods är att det utgör ett lättantändligt ämne och att det finns risk för självantändning. Det råder också totalförbud mot att transportera hö som har blivit vått eller kontaminerat med olja. Det är avsändaren som ansvarar för klassificeringen och som då ska känna till om det ska klassificeras som farligt gods.

Några övriga regler som kan vara bra att känna till är:

  • Hö med en fukthalt lägre än 14 procent är undantagna från kraven för transport av farligt gods under förutsättning att höet är pressat i balar, det finns intyg på en fukthalt under 14 procent samt att transporten sker i sluten lastbärare.
  • Vid transport av hö med en fukthalt högre än 14 procent krävs bland annat att det deklareras som farligt gods och att det utgör ett lättantändligt ämne. Detsamma gäller halm och bhusa oavsett fukthalt.

Ensilage ska gå att transportera som vanligt gods

Transportstyrelsens uppfattning är att ensilage inte kan anses som lättantändligt tack vare sin höga fukthalt. Ensilage ska därför gå att transporteras som vanligt gods. Förbudet mot transport av vått hö bör enligt Transportstyrelsen endast avse torkat hö som återfuktats, eftersom det kraftigt ökar risken för självantändning. Myndigheten understryker att regelverket är något otydligt på denna punkt och att detta är den svenska tolkningen. Om möjligt, ta kontakt med rederiet alternativt det transportbolag som kör för att säkerställa att de har koll på vad som gäller.

Läs vad Transportstyrelsen skriver om grovfodertransport på fartyg här.