Naturturismen ökar i 9 av 15 LRF-regioner, enligt rapporten. Med naturturism menas aktiviteter som vandring, skidåkning, fiske, kanotpaddling, cykling och utomhusbad. Det är främst besökare i grupp, med eller utan guide, som allt oftare hittar ut i skog och mark. Den största turism-tillväxten sker från Dalarnas och Gävleborgs län och norrut. Rekreation i natur är också en så kallad ekosystemtjänst, som går att kombinera med jord- och skogsbruk.

Björn Galant, äganderättsexpert på LRF:
– En stor del av naturturismen sker i det jord- och skogsbrukslandskap som förvaltas av privata markägare. Att deras marker har en sådan attraktionskraft är positivt.

Det finns en stor potential

Kristina Lindelöf, skogsbrukare i Småland, är en av de 4 200 LRF-medlemmar som delvis livnär sig på besöksnäringen. Hon berättar att det är den brukade skogen som är mest värdefull för turisterna.

– Många undersökningar har visat att skog som människor trivs bra i, det är en brukad skog. Ofta är det en skött tallskog som är ganska gles och man kan se väl igenom, där trivs människor, säger Kristina Lindelöf.

Hon fortsätter:
– Om fler utvecklar besöksnäringen på sina gårdar så skulle vi kunna marknadsföra oss tillsammans och kanske visa upp ännu fler typer av skogsmark och ännu fler typer av bondgårdsturism, så det finns en stor potential.

Utmaningar med skadad natur

Även om fördelarna med naturturismen är många, finns också utmaningar, enligt ovan nämnda rapport. De flesta företag inom naturturism har inget eget markinnehav, så problem kan uppstå när kostnader för turismen, exempelvis nedskräpning och vägslitage, hamnar på markägare som saknar intäkt från turism.

I framför allt norra Sverige ökar störningar från fordon som skoter, fyrhjuling och terrängcyklar. En trend i Jämtland är att cyklister samlas via Facebook-grupper och åker ut i naturen, men många terrängcyklar med dubbade däck som kör efter varandra i långa led riskerar skada marker och trädrötter. Ett annat exempel på ovälkomna bieffekter från naturturism är att skoterkörning på åkrar och i diken skapar packis som i sin tur skadar dränering och försenar vårbruket.

– Det finns potential för samverkan mellan naturturism och jord- och skogsbruk. Det är viktigt att ha dialog och skrivna avtal med markägarna just då det handlar om större och återkommande turistverksamhet. Målet är ju att turismen inte ska skada mark och växt- och djurliv, säger Björn Galant.