Grovfodersituationen: Risk för brist

Regnet som fallit i augusti har fått igång återväxten på många håll i landet. Däremot kommer den sista skörden inte kunna kompensera de knappa förstaskördarna. Hittills har många endast tagit ut en skörd på 50 procent jämfört med ett normalår. Det blir därför grovfoderbrist för många under vintern. Betena som stått och stampat i torkan mår precis som vallarna bra av regnet, men snart kommer bristen på ljus i kombination med låg temperatur bli alltmer påtaglig för tillväxten på fälten.

Som ett riktvärde kan man komma ihåg att en spannmålsgröda eller vallgröda i full tillväxt förbrukar motsvarande 3 mm regn varje dag och under de torra och heta dagarna i juli skulle det förmodligen ha behövts det dubbla, 6 mm per dag.

Växtodlingen: Tuff utdragen torka

De flesta svenska åkrar har lidit mycket av torkan. Lite mer uthållighet finns hos jordar med hög lerhalt och hos jordar som kan suga upp vatten underifrån. Dessutom har det kommit lokala skurar på några ställen. Det är ovanligt med så mycket värme och torka så tidigt att inte växterna har hunnit utveckla sina rötter. I vanliga fall kan det vara en period av torka på försommaren, men i år är det en utdragen vår-, försommar- och högsommartorka.

Det höstsådda brådmognade och ingen stor skörd hann matas när allt gick så här fort. I årets värmebölja såg vi också fler insektsangrepp än normalt och mycket tidigare än vanligt. Vårsådden blev stor och sen i år på de flesta ställen och har på många håll blivit extremt kort, och den skördades då som grovfoder.

Växtodlingen har kanske det största tappet av alla inriktningar, sett till vad som fortfarande kan räddas av gynnsamt väder. Kontakta din spannmålshandlare om du har kontrakterade mängder att leverera. Olika handlare erbjuder olika modeller för att korrigera i kontrakten och minska kostnaden om full leverans inte kan ske.

Trädgårdsgrödor: Värmen skapade ett överskott

Frilandsodlingen av trädgårdsprodukter är drabbad precis som växtodlingen i övrigt. Företag med odling av grönsaker, bär och plantskoleväxter är de inriktningar som verkar ha drabbats värst.

De höga temperaturerna har medfört att många produkter blir skördefärdiga samtidigt och tidigare än planerat. Det gör att en del arealer får lämnas oskördade på grund av brist på arbetskraft, dålig produktkvalitet eller att marknaden inte kunnat ta emot de tillfälligt stora volymerna. Företagen har då haft alla kostnader för bland annat sådd, plantering och växtnäring utan att få några intäkter. Många företag har också höga extrakostnader för arbetskraft och el, kopplat till en ökad bevattning. Vattentillgången börjar nu också tryta i en del företag.

I sommarens värme har konsumenten heller inte haft något intresse av att köpa växter, varken för inomhus- eller för utomhusbruk. Därför blir mycket osålt och svinnet blir högt i dessa företag.

Den ihärdiga värmen och utebliven nederbörd har också reducerat skördenivåerna för sommarpotatis och inneburit ökade kostnader för el och arbete med bevattning.

Tillgången på bevattning har inneburit att skillnaden mellan olika odlares skörd och kvalitet är enorma i år. Det förefaller som det blir brist på de flesta sorter och storlekar.

Skogen: Stort eftersläckningsarbete pågår

Sommarens extrema vädersituation har lett till förskräckliga skogsbränder med svåra konsekvenser för enskilda som följd. 25 000 hektar har brunnit och bränderna påverkar skogsägandet och skogsbrukande för lång tid framöver. Skogsvårdsarbetet är starkt påverkat, med stoppade markberedningar som omöjliggjort plantering och redan satta plantor som har dött i värmen. Även röjning och avverkning har påverkats.

Ännu återstår ett stort arbete med eftersläckning av bränderna, ett ansvar som ligger hos markägaren. När det gäller de riktigt stora bränderna, som inbegriper många markägare, är det viktigt att arbetet med bevakning eller eftersläckning samordnas. Länsstyrelsen i Jämtland har fått ett uppdrag från regeringen om nationellt samordningsansvar för eftersläckning och efterbrandarbete. LRF är delaktiga i detta arbete och verkar för stödinsatser i branddrabbade områden, bland annat för vägar som skadats av brand eller släckningsarbete, upparbetningsstöd, transportstöd och virkeslagring. Läs mer här.

Hästföretagarna: Foderbristen fortsatt ett bekymmer

Läget är fortsatt starkt kritiskt även för hästföretagen. Svårigheterna att få tag i vinterfoder har kraftigt påverkat hästföretagarna under sommaren precis som alla djurhållare, då det tagit både tid och resurser att få fatt i grovfoder inför årets stallsäsong. De flesta hästföretagare är inte självförsörjande på grovfoder och därför har många fått leta nya leverantörer detta året, både inom och utanför landets gränser.

I dagsläget är det inte möjligt att säga hur mycket foder som ännu saknas bland djurhållarna som har häst. Många hoppas på en sen andraskörd eller tredjeskörd som kan förbättra situationen något. På flera håll i landet har det kommit lite regn de senaste veckorna vilket gör att betesmarker åter kan nyttjas för att spara vinterfoder.

Kostnaden för årets grovfoder har ökat kraftigt i många områden, vilket gör att många hästföretagare sitter i en mycket tuff ekonomisk situation för närvarande.

Grundvatten: Låga nivåer i hela landet

De små grundvattenmagasinen var välfyllda i maj men redan i slutet av juni hade den varma och torra försommaren tärt hårt på dem och nu råder låga eller mycket låga nivåer i nästan hela Sverige. Det är bara ett område längs norra norrlandskusten nivåerna i juli har varit normala. Nivåer mycket under det normala råder i hela södra Sverige upp till norr om Mälaren och mot mellersta Värmland. Från södra norrlandskusten och i en bananformad båge upp genom inre Norrland råder det också nivåer mycket under det normala.

Det har rapporterats om sinande brunnar på nya platser i Sverige jämfört med torråren -16, -17, vilket naturligtvis skapar stora problem i jordbruket, särskilt djurhållningen.

Några stigande grundvattennivåer kan inte realistiskt förväntas förrän tidigast under senare delen av september, egentligen oavsett hur mycket nederbörd som kommer de närmsta veckorna.

LÄS MER: På lrf.se/torka finns senaste nytt om torkan.