–  Det starka resultatet skapar möjligheter för LRF att kraftfullt stå nära medlemmarna och företagen i ett Sverige där det gröna näringslivet just nu har det tufft, men samtidigt har svar på så många av samtidens frågor, säger Anders Källström, VD och koncernchef i LRF.

Affärsverksamheten redovisar ett stabilt resultat, och ger ett överskott på 49 Mkr (143 Mkr). En viktig förändring sedan föregående år är att LRF Konsult inte längre ingår i koncernen och därför sjunker resultatet. De delar av LRF Konsult som inte ingick i affären hanteras i LRF Driftsbyrån som redovisar ett resultat på 33 Mkr vilket härstammar från verksamheten inom LRF Konsult innan transaktionen.

De kvarvarande dotterbolagen går överlag bra och liksom tidigare år utmärker sig LRF Samköp med en starkt tillväxt. Macklean Strategiutveckling, LRF Media liksom Sigill Kvalitetssystem har alla ett positivt resultat. Det enda bolag som har ett negativt resultat är By-gruppen. Bokningsläget inför hösten är dock hög och prognosen för helåret är ett positivt resultat.

 

                                                      Aug 2018          Aug 2017

LRF Driftsbyrån                              33,2
LRF Media                                       12,1                   10,4
LRF Samköp                                   12,6                     9,3
Sigill Kvalitetssystem                    1,4                       1,6
Bygruppen                                      -2,9                      1,2
Macklean Strategiutveckling        0,3                      0,4

 

Affärsverksamheten består även av ett försäkringsbolag vars resultat i huvudsak kommer från ett finansiellt resultat och upplösning av en försäkringsreserv (100 Mkr). Då den underliggande försäkringsrörelsen varit begränsad och uppvisat negativt resultat pågår avveckling av bolaget.

Medlemsintäkterna ökade med 2 Mkr och uppgår tilll 142 Mkr (140 Mkr). 

– Vi ser att andelen företagarmedlemmar ökar, vilket också gör att medlemsintäkterna har en stabil utveckling, säger Anders Källström.

Under året har LRFs totala finansiella placeringar avkastat 7,8 (7,2) procent. Dessa placeringar utgör en viktig grundplåt och del i LRFs finansiering som över tid är lika stor som medlemsavgifterna.

- LRFs finansiella tillgångar bildar en plattform för det starka LRF vi har idag. Det höga resultat som vi nu kan uppvisa kommer stärka den kapitalbas som finansierar vår verksamhet.