LRF har - och har under hela sommaren - haft en tät dialog med politiker och myndigheter för dispenser, regellättnader och stödpaket men också mer långsiktiga åtgärder som exempelvis ökad upphandling av svensk mat.

Vi har startat en stödtelefon för samtalsstöd, bollplank och information om frågor som uppstår i samband med den extrema foder- strö- och betessituationen. Vi har även arrangerat mötesplatser för företagare runt om i landet. 

En av de regioner som drabbast hårdast är Gotland. Här berättar LRF Gotlands ordförande Anna Törnfeldt om deras situation.

Läs mer om torkan och vad vi har gjort här.

De olika branschavdelningarna har också arbetat för att hjälpa de medlemmar som berörts. 

LRF Häst: Har fått fler att skörda trädor

Vi har påtalat vikten av att all tillgänglig areal skördas. Det har gjort att många lantbrukare som normalt inte skördar sina trädor eller tar vara på sin halm i år har gjort så – en jätteviktig insats särskilt för hästföretagare som ofta är beroende av inköpt foder och strö. Vi har också gett fodertips och verkat för förenklade regler för fodertransporter. Vi har även initierat diverse dispenser.

Läs mer

LRF Kött: Stoppat importkampanjer

Vi har arbetat stenhårt med torkan sedan juni och har haft fullt stabsläge hela sommaren. Vi har bland annat arbetat med att undanröja hinder i regelpåverkan. Vi har också fört dialog med handelskedjor och grossister som ökat inköpen av svenskt kött och bytt ut importkampanjer till svenskt.

Läs mer

LRF Mjölk: Deltar kring regeringens stödpaket

Vi deltar i LRFs gemensamma arbete kring torkan, bland annat kring utformningen av del två av regeringens stödpaket. För mjölkens del var en rad olika dispenser och lättnader extra viktiga, exempelvis kopplat till djurskyddskontrollerna, tvärvillkoren, bete och ekologisk produktion.

Läs mer

LRF Skogsägarna: Säkerställt samordningen

Vi har varit med att säkerställa god samordningen med de resurser som landsbygden erbjuder i form av gödseltunnor, skördare, grävmaskiner mm. Vi har hjälpt till med samordning för eftersläckning vid större bränder med många ägare för att säkra överlämning. Vi har också arbetat för ett stödpaket.

Läs mer

LRF Trädgård: Medlemsstöd kring bevattningen

Tillsammans med experter på LRF utformade vi ett särskilt PM med Frågor och svar om bevattningsförbud och uttag av bevattningsvatten ur vattendrag och sjöar. Det skickades ut till samtliga medlemmar i LRF Trädgård. Medlemmar har också kunnat få stöd av LRFs vattenexpert vid speciella behov. Via enkäter har vi samlat på oss information som vi nu delar med oss av  till Jordbruksverket med flera.

Läs mer

LRF Växtodling: Fick till dispens för skörd i trädor

Presidiet inom LRF Växtodling har haft dialog under torkan. Samverkan och dialog har varit avgörande. Vi hjälpte till att utforma en dispens för att få skörda trädor som var avgörande för vallskörden. 

Läs mer