Enskilda näringsidkares sjukpenninggrundande inkomst, SGI, beräknas på det resultat som deklarerats i inkomstdeklarationen. Det är bara överskott som ligger till grund för SGI. Utgångspunkt för beräkningen är den senaste deklarationen, den senast fastställda deklarationen eller – i vissa fall – de tre senaste årens deklarationer. Det innebär att lågt deklarerat resultat för inkomståret 2018 får effekt på egenföretagarens SGI efter att deklarationen för inkomståret 2018 är inlämnad till Skatteverket 2019.

Att återföra periodiseringsfonder eller expansionsfonder för att höja det deklarerade resultatet kan vara fördelaktigt av flera skäl men det påverkar inte SGI enligt gällande praxis. Inte heller uttag från skogskonto höjer för närvarande SGI. 

I vissa specifika situationer är det emellertid möjligt att beräkna SGI till högre belopp än vad som följer av det deklarerade resultatet. Så är fallet när det inträffar mer omfattande förluster till följd av oförutsedda och exceptionella händelser till exempel sådana som har förorsakats av en kraftig storm eller av andra besvärliga väderleksförhållanden, så kallade ”tillfälliga förluster”.

Den som på grund av den extrema torkan under sommaren 2018 får avsevärt lägre resultat jämfört med resultatet ett ”normalt” år, bör därför kunna åberopa ”tillfällig förlust” för att höja sin SGI.