På kort tid har två domar i högsta instans fastställt att äganderätten är stark.

Även om inte LRF har varit drivande i just dessa ärenden är det ändå mycket positivt att dessa domar har kommit. De får betydelse för LRFs arbete att stärka äganderätten eftersom de påverkar hur myndigheter och domstolar ska bedöma liknade fall framöver, säger LRFs jurist Helena Andreason som nedan kommenterar de två fallen.

Grannen vill ha större parkeringsplats: Oproportionerligt intrång i äganderätten

Den första tvisten handlade om en tomtägare, som mot ersättning, enligt Lantmäteriets beslut tvingades lämna över 210 kvadratmeter av sin mark till en grannfastighet eftersom grannen ville kunna parkera och vända sina bilar. Lantmäteriets förklaring till beslutet var att grannens nytta var klart större än skadan för den som tvingades lämna ifrån sig marken.

Men Högsta domstolen slår fast att det är ett oproportionerligt intrång i äganderätten och beslutar att överföring av marken ej ska ske.

- HD resonerar mycket kring det grundlagsfästa egendomsskyddet. Det viktigaste är att domstolen slår fast att det måste göras en prövning i det enskilda fallet av proportionaliteten mellan allmänintresset av att inskränka någons äganderätt och den drabbades egendomsintresse att få behålla sin fastighet intakt, säger LRFs jurist Helena Andreason.

Läs hela domen här

Marken klassades som vattenskyddsområde: Regeringsformen gav potatisodlaren rätt

I den andra domen har Mark- och miljööverdomstolen avgjort det ärende som rapporterats om i bland annat Land Lantbruk där beslut om ett vattenskyddsområde medfört att potatisodling inte längre kan bedrivas. Frågan i Mark- och miljööverdomstolen gällde om fastighetsägare hade rätt till ersättning för den skada han drabbats av till följd av att inte längre kunna odla potatis. Efter ett längre resonemang där även rätten till ersättning enligt Regeringsformen lyfts fram landar domstolen i att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

- Det är glädjande att domstolen slår fast att när pågående markanvändning så kraftigt inskränks måste den drabbade ha rätt till ersättning och att detta gäller även i de fall där det handlar om förbud i samband med vattenskyddsområden, säger Helena Andreason.

Läs hela domen här och potatisbondens kommentar här

För dig som vill veta mer!

lrf.se/aganderatt beskriver vi hur LRF jobbar med äganderätt och miljö. På sidan Det goda ägandet beskriver vi hur ägandet är ett samhällsintresse.