Debatten kring enskilda avlopp har varit het under en lång tid. Därför tillsattes en utredning  för hur man kan göra frågan smidigare för såväl myndigheter som privatpersoner.

Många på landsbygden har tvångsanslutits till det kommunala reningsverket eller blivit ålagda att skaffa dyra anläggningar på oklara grunder. Eller så har man inte fått bygglov när kommunen bedömt anslutningen till det egna reningsverket varit för dyr.

Öppnar för möjligheter till egna lösningar

I den nya utredningen föreslås att enskilda personer kan hitta egna gemensamma VA-lösningar om kommunen anser att anslutningen till deras reningsverk blir för dyr.

- Vi ser det som positivt att man nu öppnar för fler möjligheter. Det ökar incitamenten till en mer levande landsbygd, gör det enklare att få bygglov och minskar konfliktytorna mellan enskilda och myndigheter, säger LRFs expert Jan Eksvärd.

LÄS MER: Så jobbar LRF kring enskilda avlopp

Fortfarande har flera 100 000 fastigheter för enkel rening för att säkra att dricksvatten inte förorenas med mikroorganismer eller att vattendrag och sjöar inte riskerar att övergödas med växtnäring. I det nya förslaget betonar LRF vikten av att ta hänsyn till självreningen.

"Viktigt att tänka på slutprodukten"

- Att släppa ut orenat vatten direkt från trekammarbrunn i hav eller vattendrag är självklart inte bra. Men finns det filtrering eller bevuxen mark som vattnet renas genom så ska det tas i beaktande. Det är slutprodukten som är viktigast, men det tas det inte tillräcklig hänsyn till i dag, säger Jan Eksvärd.

Dessutom föreslås att införa avloppsdeklarationer. Något LRF också är positiv till – om det inte ökar administrationen eller kostnaderna.

- Avloppsdeklaration skulle vara ett sätt att lantbrukaren i ett tidigt skede få koll på sin anläggning.

LYSSNA PÅ P1. Hör LRFs expert Jan Eksvärd diskutera slamberget med miljöminister Karolina Skog

LRF är också positiv till att Vinnova får uppdraget att satsa på att utveckla kretsloppsteknik och innovativa systemlösningar för små avlopp.

Här är några av förslagen och LRFs synpunkter

1. Kommunen ska utreda andra alternativ än sitt va-nät

LRF stödjer förslaget att kommunen ska utreda om man kan få lika bra skydd på ett annat sätt än att ansluta ett område till kommunens va-nät. Detta bör sänka kostnaden att bygga nytt för många byar på landsbygden och att det blir lättare att få bygglov.

2. Rätt att överklaga kommunens bedömning

LRF menar dessutom att fastighetsägare måste få möjlighet att överklaga kommuners bedömning av en anläggnings funktion eller ett beslut om att inrätta ett va-område.

Utredningen skriver att tre saker behöver hända för att fler avlopp ska åtgärdas: Fastighetsägaren egentillsyn måste öka, incitamentet för att åtgärda måste öka och kommunens tillsyn bli effektivare.

3. Avloppsdeklaration införs

Utredningen vill sätta mål för antal avlopp som inte är godkända, införa avloppsdeklarationer, utöka rådgivning till enskilda och till kommuner, skapa en bättre koordination mellan myndigheter samt öka antalet kommuner som utvecklar system som sätter växtnäring från små avlopp i kretslopp. LRF är positiv till de flesta förslagen. Förslaget om avloppsdeklaration, att en opartisk auktoriserad person betygsätter fastighetens avlopp, är svår att bedöma. Det innebär administration och kostnader, samtidigt som den kan ge en ökad trygghet för den enskilde. Man kan i god tid få koll på sin anläggning och en möjlighet till second opinion om kommunen gjort en bedömning, man menar är felaktig. Kostnaden för fastighetsägaren ska inte få öka.

4. Viktigt med retentionen

Retentionen, självreningen, från små avlopp efter själva anläggningen, är ofta inte med i bedömningen av avloppets funktion. LRF anser att det är stor skillnad på små avlopp som ligger långt från vattendrag eller kuster och de som har sitt utlopp direkt i vattendrag. Utredningens föreslår att de olika uppdragen delas på flera nationella myndigheter. LRF menar att Naturvårdsverket, som ansvarigt för cirkulär ekonomi, bör också ansvara för tillsynsvägledning och regelverk för cirkulära flöden av växtnäring och vatten både för små och stora avlopp.

5. Vinnova utvecklar kretsloppstekniken

LRF stödjer förslaget att fler kommuner ska utveckla och få bidrag till system som gör det enkelt för jordbruk att ta emot växtnäring från små avlopp. LRF är också positivt till att Vinnova får uppdraget att satsa på att utveckla kretsloppsteknik och innovativa systemlösningar för små avlopp.

För dig som vill veta mer!

Läs hela LRFs remissvar här

Läs alla remissvar här