– Mycket välkommet! När betesskadorna på ungtallen är så stora att omställningen till ett fossilfritt samhälle hotas är det hög tid att agera, säger Anders Wetterin, expert på jakt och vilt på Lantbrukarnas riksförbund.

Rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter beskriver ett antal åtgärder för att säkra och utveckla de stora värden som finns i den svenska skogen.

Viltskador största problemet

Ett av de mest brådskande problemen är viltskadorna som ökar kraftigt.

– Jakttraditioner och förvaltningssystem har kommit i otakt med verklighetens viltsituation, med stora stammar av rådjur, dovhjort, kronhjort och älg. I flera landsdelar konkurrerar de om samma mat, när de naturligt borde ha sina nischer av föda, säger Anders Wetterin.

Sverige är ett av världens mest älgtäta länder och älgen är den dominerande arten när det gäller skogsskador, sett över hela landet.

I södra Sverige ökar skadorna från rådjur, dovhjort, kronhjort.

SE FILMEN: Så mycket grödor äts upp på Elins gård

Skogsstyrelsen nämner i sin rapport en halvering av älgstammen och föreslår en rad åtgärder för att effektivisera älgjakten.

Myndigheten pekar också på behovet av en statlig utredning för att förnya klövviltsförvaltningen och att det finns behov av att en myndighet tar ett helhetsgrepp om skadenivåer, styrning av avskjutningsnivåer med mera.

Rätt tänkt med klövviltsförvaltning

– Förslaget med en myndighet för klövviltsförvaltningen istället för att ansvaret ligger på många myndigheter som idag, är rätt tänkt. Det är bra att Skogsstyrelsen tar ett tydligt steg framåt när det gäller viltskadorna i skog och de effekter de får, inte bara för den enskilda skogsägaren, men också för att det drabbar produktionen av förnybara råvaror, säger Anders Wetterin.

Fakta: Från Skogsstyrelsens initiativ
till LRF Skogsägarnas remissvar

Under 2016 tog Skogsstyrelsen initiativ till en samverkansprocess för skogsproduktion, där bland annat viltskadorna ingår.

Skogsägarföreningarna Norra, Södra, Norrskog och Mellanskog arbetade tillsammans med andra aktörer i branschen fram fyra arbetsrapporter med förslag på åtgärder.

Skogsstyrelsen har tillsammans med en processgrupp där bland annat LRF Skogsägarna och Södra ingår gjort en sammanvägd rapport som är ute på allmän remiss under tre månader.

LRF Skogsägarnas förhoppning är att förslagen ska leda till att ökad tillväxt och produktion möjliggörs samtidigt som eventuella hinder undanröjs.

Rapporten bör kunna användas som ett verktyg för att prioritera och styra så att målen i skogsbruket kan nås, och att den tydliggör ansvar hos olika aktörer.

Förslag till åtgärder ges inom 13 insatsområden: Friska skadefria skogar, Ändamålsenlig infrastruktur, Effektiv skogsskötsel och Produktionshöjande åtgärder.

LRF Skogsägarna ska analysera den färdiga rapporten och tillsammans med skogsägarföreningar och LRFs regioner ta fram ett remissvar.