Kjell Ivarsson, expert på kadmiumfrågor på LRF, kommenterar:

– Det är bra att övriga EU engagerar sig i frågan. EU närmar sig Sverige i kadmiumfrågan.

– Redan före EU-inträdet 1995 införde Sverige gränsvärden för kadmium i fosforgödsel, sedan dess har vi också arbetat med att på frivillig väg stoppa all kadmiumtillförsel till svenska åkrar, berättar Kjell Ivarsson.

LÄS MER: "Viktigt att Sverige inte behöver höja gränsnivån"

Bakgrunden till LRFs engagemang i frågan är den naturligt höga halten av kadmium i de inhemska jordarna. Den har tidigare gett avtryck i något högre halter av kadmium i livsmedel, exempelvis mjöl.

Framgångsrikt arbete

Som en del i arbetet var LRF 1998 med och bildade ett så kallat Kadmiumråd där representanter från näring, forskning och myndigheter diskuterade åtgärder för att skapa förbättringar.

– Målet var att minska belastningen på de svenska åkrarna, som har en naturligt hög halt av kadmium. Det har varit framgångsrikt, säger Kjell Ivarsson.

LÄS MER: Kadmium på svenska åkrar minskar

Redan före 1998 hade Lantmännen startat sitt program för Svenskt Sigill, som hade minskade kadmiumnivåer i spannmål som en huvudfråga. Ett av målen var att stoppa importen av fosforgödsel med högt innehåll av kadmium.

Sedan dess har ökningen av kadmium i livsmedel stannat av, berättar Kjell Ivarsson:

– Men vi ser ännu inte en tydlig nedgång eftersom det tar väldigt lång tid att vända en sådan skuta när vi har långsamma markreaktioner att ta hänsyn till. Det dröjer kanske tio år tills vi kan se skillnader, säger han och tillägger:

– Nu väntar det svenska lantbruket också på en lösning av problemet med luftnedfall från länder i Europa, med dåliga filter i sina skorstenar.

EU-länderna har tre år på sig

EU-länderna har tre år på sig att implementera de nya gränsvärdena, som i detalj innebär att kadmiumhalten i mineralgödsel får vara högst 60 mg kadmium per kilo fosforpentoxid, P2O5, vilket är högre än det svenska gränsvärdet. Omräknat till P2O5 ligger Sverige i dag på cirka 40 mg och Finland på ca 20 mg, enligt Kjell Ivarsson.

LÄS MER: Sverige är ett föredöme i kadmiumfrågan