Sammantaget avhandlades fem mål; ett som gäller två enskilda skogsägare och fyra som gäller Tärna-Stensele och Sorsele Övre allmänningsskogar som i sin tur ägs av cirka 2 100 personer. 

De fem målen hanterades i en gemensam förhandling och gäller ett totalt ersättningsbelopp på cirka 18 miljoner kronor. Ytterligare ett 20-tal mål finns på kö hos domstolarna och fler bedöms komma.

Vem ska betala?

Grundfrågan handlar om vem som ska bära de ekonomiska konsekvenserna när Skogsstyrelsen nekar tillstånd för avverkning; den enskilde markägaren eller svenska staten.

Juristen Magnus Norberg, LRF Konsult, som driver flera av målen och som stöttas av LRF, har påpekat att det finns uttryckliga ersättningsbestämmelser i lagen som handlar om rätten till ersättning, men att staten har hävdat att lagen inte är tillämplig i dessa fall.

En kärnfråga handlar om vad som är pågående markanvändning och därmed ersättningsgillt. Staten har hävdat att skogsmarken inte brukas och därför finns inget intäktsbortfall att ersätta.

Professor har hörts i målet

Skogsägarna hävdar att skogarna brukats i generationer och Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel på Sveriges lantbruksuniversitet, har hörts i målet för att berätta för rätten om utvecklingen av svenskt skogsbruk.

Under processens gång har staten hävdat att ersättning inte behöver utgå till skogsägarna för förlorad intäkt eftersom skogen redan blivit värdelös genom en registrering av nyckelbiotoper.

Staten har också hävdat att ersättningsrätt av formaliaskäl skulle saknas eftersom en paragraf i Skogsvårdslagen inte nämns i miljöbalken samt att ersättning enligt svensk lag skulle strida mot EU-rättens statsstödsregler.

"Befängda invändningar"

Samtliga dessa invändningar har dock staten valt att återkalla före rättegången sedan de bemötts av markägarsidan.
– Det har handlat om mer eller mindre befängda invändningar där staten velat komma undan skyldigheten att betala för den skada som Skogsstyrelsens beslut orsakar alla dessa markägare. Nu är det bara några invändningar kvar på bordet som jag hoppas ska falla när mark- och miljödomstolen gör sin prövning, säger Magnus Norberg.

Målen staplas på hög

När en markägare fått avslag för en avverkning är han eller hon tvungen att stämma staten inom ett år. Därför har flera tvingats gå till domstol trots att det redan finns mål som är under prövning och där man egentligen hade velat vänta och se utfallet.
– Detta ökar på målhögarna och rättegångskostnaderna, säger Magnus Norberg.

Detta berör alla Sveriges skogsägare

Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, säger att de aktuella målen rymmer principiella frågeställningar som berör alla Sveriges skogsägare.
– Det handlar om den grundlagsskyddade rätten till egendom och statens skyldighet att ersätta markägaren om denne hindras av staten att bruka sin mark. Det handlar också om att avverkning är en del av pågående markanvändning i brukandet av skogen. Att Skogsstyrelsen svävat på målet om detta är anmärkningsvärt.

Sven Erik Hammar säger att utfallet av domen riskerar att påverka förutsättningarna för många fler svenska skogsägare än dem som äger mark inom det fjällnära området.

För dig som vill veta mer!

Juristen: Myndighetens beslut kan påverka generationers sparande

Skogsförvaltaren: "Detta hör inte hemma i en demokrati"

Landsbygdsministern: Det är stöld

Landshypoteks vd: Detta gör det svårare att leva på landsbygden