LRF har under hösten framfört till Jordbruksverket att vägledningen och de förtydliganden som den innehåller är viktiga och behöver gälla även framöver. Därför är beslutet om förlängning välkommet.

LRF har dock understrukit att innehållet i vägledningen är sådant som myndigheter alltid ska beakta d.v.s. att ta särskild hänsyn till olika omständigheter när man avgör vilka krav som ska ställas på en enskild företagare. Myndigheter ska alltid välja den åtgärd som är minst ingripande för den enskilde men som leder till önskat resultat. Om det är tillräckligt med rådgivning ska det alltid väljas men det är positivt att Jordbruksverket i vägledningen påminner om det. Likaså är det alltid en förutsättning för ett föreläggande att den enskilde har rättslig och faktisk möjlighet att vidta de åtgärder som krävs.

Det är bra att Jordbruksverket betonar proportionalitetsprincipen genom att i vägledningen ange att ”Länsstyrelsen bör därför ta hänsyn till omständigheter som är kopplade till torkan, dels inför övervägandet att faktiskt besluta om ett föreläggande, dels vid utformningen av ett föreläggande”.  

Vad gäller bedömning av tvärvillkorsöverträdelser (alla områden) diskuteras den frågan fortfarande på Jordbruksverket där beslut om hanteringen väntas komma i mitten av januari. LRF anser självklart att hanteringen av tvärvillkor ska följa samma princip som i den nu aktuella vägledningen om djurskyddskontroller d.v.s. avvikelser kan noteras men ska inte leda till beslut om tvärvillkorsavdrag när avvikelserna är relaterade till torkan.

Läs mer om Jordbruksverkets vägledning här (pdf)