Syftet med EU-direktivet är att skydda livsmedelskedjans små och medelstora underleverantörer så att de inte utsätts för ”otillbörliga metoder” i sina relationer med andra företag i kedjan. Lagen ska sedan föras in i svensk lagstiftning inom två år.

LRF ställer sig positivt till det nya direktivet. Beslutet om att stävja otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan är viktigt. Alla led i kedjan, jordbruk, industri och handel behöver utvecklas för att möta den framtida konsumtionen. Då behövs lönsamhet i alla led framhåller Palle Borgström, LRFs ordförande.

– Beslutet är ett viktigt steg för att stärka böndernas roll i livsmedelskedjan. Vi brottas med mycket små marginaler i vår verksamhet och då är det viktigt att vi inte drabbas extra av ojusta affärsmetoder och villkor, sa Palle Borgström när beslutet togs i EU-parlamentet i oktober.

I Sverige har vi de senaste decennierna sett att bondens andel av försäljningsvärdet för livsmedel i butik fallit från 17 procent till cirka 9 procent. Samtidigt har matimporten ökat kraftigt och den svenska produktionen har tappat marknadsandelar. Aktuella konsumentundersökningar visar också att förtroende för den svenska bonden är högt. Men om den svenska produktionen ska kunna öka måste en ökad del av konsumentkronan gå till bonden som behöver få betalt för alla mervärden som produceras på gården.  

Läs mer om beslutet i Land Lantbruk här.

LÄS MER: Bondens andel av matkronan endast en tiondel

LÄS MER: Importen livsmedel fortsätter öka