• I mitten av sommaren möttes LRF och LRF Skogsägarna med skogsägarföreningarna och övriga skogsbranschen för att gemensamt diskutera hur man kunde arbeta för att ytterligare bränder inte skulle uppstå och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska påverkan för de som drabbas. En arbetsgrupp tillsattes.
 • Möten hölls varje vecka med statssekreteraren på Näringsdepartementet och med Skogsstyrelsen.​
 • Enskilda kontakter hölls med handläggare på regeringskansliet och handläggare på Skogsstyrelsen.​
 • Eftersläckning diskuterades med försäkringsbolag och åtgärder med landshövdingar.​
 • Möte med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och med skogsnäringens arbetsgrupp för skogsbränder.
 • ​MSB kontaktade bärplockningsföretag och distribuerade information på ett flertal språk. Annonsering i anslutning till större flygplatser och hamnar om eldningsförbud.​
 • LRF arbetade för att säkerställa god samordning av de resurser som landsbygden erbjuder i form av gödseltunnor, skördare, grävmaskiner med mera. Detta visade sig vara svårt på grund av varierande samverkan i olika räddningstjänster.
 • LRF ville också se en samordning för eftersläckning vid större bränder med många ägare för att säkra överlämning.​ Regeringen gav länsstyrelsen i Jämtland uppdrag att samordna efterarbete och utarbeta förslag för framtida händelser med tydliga rutiner för hur ett säkert överlämnande ska genomföras vid större bränder. Tyvärr kom uppdraget för sent. Detta var mycket bättre hanterat vid branden 2014 då länsstyrelsen styrde upp professionell hantering av eftersläckning, finansierat av försäkringsbolagen.​
 • Regeringen har beslutat om ett åtgärdspaket på 76 miljoner till de större brandområdena. Skogsstyrelsen har i uppdrag att återkomma med mer precisa avgränsningar.
 • LRF har aktivt deltagit som referensgrupp till länsstyrelsen i Jämtland för det uppdrag de fått att hantera efterarbetet av skogsbränderna.
 • LRF har via LRF Skogsägarna kontakt med länsstyrelsen i Jämtland med förslag till det regeringsuppdrag de fått att utarbeta rutiner för hur överlämning av efterbevakning ska ske till skogsägare.
 • LRF har haft möten med den utredning om skogsbränder som regeringen tillsatte efter sommarens bränder. Där har LRF framfört förslag om förbättrad beredskap för att undvika bränder och för ett tydligare myndighetsansvar för att säkerställa resurser och värde av landsbygdens resurser.

LÄS MER: Bönderna hjältar i brandsläckning

LÄS MER: Tusentals hektar bondeskog i lågor i Hälsingland

LÄS MER: Jämtland: "Vi har katastrofläge"