– Vi hoppas kunna sprida kunskap till markägare om hur man får större inflytande över jakten. Jaktbesluten fattas lokalt, ofta i bygdegården, och då är det där man måste jobba i första hand, säger Anders Wetterin, LRFs expert på jakt och vilt.

Material för olika viltarter

Mellan olika viltarter skiljer det mycket, dels om hur jakten går till men också hur själva makten över jakten ser ut. Jakten på vildsvin, till exempel, är inte särskilt reglerad utan markägaren bestämmer det mesta, medan det för älg är en hel byråkrati med olika nivåer av beslut.

LÄS MER: Se Elins provrutor - så mycket äts upp!

LRF har försökt göra ett tydligt material där det ska vara lätt att se hur man kan påverka varje viltart som markägare.

”Fakta på bordet” handlar inte om något nytt revolutionerande utan snarare om att markägare med kunskap och mer fakta om viltskador på den egna fastigheten får underlag att fatta bättre underbyggda beslut om jakten. Om det sker på många håll över landet, på tusentals fastigheter, så borde det få effekt på vilttrycket på sikt.

Jagar du inte själv, skriv avtal

För den som upplåter sin mark för jakt gäller det att inte lämna över inflytandet och bestämmanderätten över marken och jakten. I ett jaktavtal bör det framgå tydligt att det är markägaren som företräder fastigheten i de sammanhang där jaktbesluten tas.

LÄS MER: Ta makten över jakten

Mer kunskap och fakta om det lokala vilttrycket är viktigt. Att samla fakta, till exempel genom referensrutor, gör att man ganska exakt kan se hur mycket av en skörd som ätits upp av vilt. Nästa steg är att sprida kunskapen, till exempel på jaktmöten och genom Facebook eller lokalpressen.

Många markägare är nya, man kanske har köpt mark eller ärvt en skogsfastighet.

– Det finns kunskapsbrister om jakträtt och vilttryck och vad som krävs för att på allvar reglera en stam och det hoppas vi kunna avhjälpa med ganska enkla metoder, säger Anders Wetterin.

För dig som vill veta mer!

Allt material för Fakta på bordet-möten, dagordning och powerpoints för varje punkt, hittar man på lrf.se/faktapabordet.