I den nya, men fortfarande preliminära, handlingsplanen från regeringen så lyfts företagaren fram tydligt:

”Företagsperspektivet och främjandet stärks i myndigheternas ordinarie arbete genom uppdrag i instruktioner och regleringsbrev. Vidare föreslår vi åtgärder för ökad transparens i regelgivning samt regelanalyser från ett företagsperspektiv. Vi föreslår även fortsatt arbete med digitalisering för att effektivisera olika typer av tillståndhantering, kontroll och tillsyn.

- Här har vårt budskap uppenbarligen nått fram, det är glädjande. Nu måste vi bara arbeta vidare med regeringen för att dessa förslag ska bli verklighet, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Öka med tre procent per år

Idag finns det i livsmedelsstrategin bara ett övergripande mål som säger att den inhemska produktionen ska öka. Ett mätbart mål skulle bli lättare att följa upp och samtidigt sätta press på myndigheterna.

- Vi föreslår ett mål som säger att svensk livsmedelsproduktion ska öka med tre procent per år.  Det är viktigt att få med i slutversionen av handlingsplanen i juni.

Digitalisera miljötillståndsprocessen

I handlingsplanen nämns digitalisering som en prioriterad insats vilket LRF tycker är positivt. Just digitalisering för miljötillstånd är något som är extra viktigt att lösa snabbt eftersom dagens process fungerar dåligt och kostar mycket tid och pengar för lantbrukare som ska expandera.  

- Den process som finns runt miljötillstånden är en stoppkloss för våra företagare. Den måste digitaliseras och göras smidig, samma för hela landet. Det finns lantbrukare som väljer att inte utveckla sitt företag för det är för problematiskt och tar för lång tid.

Ökat tryck med tydliga regleringsbrev

Att företagar- och främjandeperspektivet finns med i handlingsplanen och ska ingå i alla berörda myndigheters verksamhet tycker Palle Borgström är positivt. Han hoppas på ett ökat tryck på myndigheterna, bland annat genom nya, tydliga, regleringsbrev.

LRF uppskattar att cirka 25 myndigheter direkt eller indirekt påverkar livsmedelsproduktionen och därför ska ha uppdrag via regleringsbreven.

- Vi hoppas på en dialog med departementen om vilka myndigheter det faktiskt handlar om och hur vi gör dessa myndigheter uppmärksamma på sina uppdrag. Främjandeperspektivet ska inte kunna väljas bort, då når vi aldrig en ökad produktion.

LRF ska nu lämna in sina förslag till den slutgiltiga handlingsplanen som kommer presenteras i juni.

Mer läsning:

Länk till sammanfattning 

Länk till hela handlingsplanen 

Livsmedelsstrategin