Varje år skickar regeringen ut så kallade regleringsbrev till alla myndigheter, för att berätta vad myndigheterna ska arbeta med. De ordinarie breven skickades i december och nu ska dessa justeras. 

Debattartikel i Altinget:
Ge 25 myndigheter regleringsbrev med ansvar för ökad livsmedelsproduktion

Sveriges riksdag beslutade för nästan två år sedan om en nationell livsmedelsstrategi med målet att öka livsmedelsproduktionen i landet. Det gjordes för att skapa fler jobb, öka självförsörjningsgraden men också för att det finns en stor affärspotential i att sälja mer av den klimatsmarta mat som Sveriges bönder producerar.

Regleringsbreven spelar roll

Det stora arbetet med att öka livsmedelsproduktionen kommer göras av alla företagare runt om i landet, men vi behöver hjälp av Sveriges myndigheter.

Med sin viktiga position, sitt uppdrag och sin makt kommer myndigheterna med största sannolikhet att ha den avgörande rollen för hur väl Sverige lyckas öka produktionen till 2030. Därför måste de få tydliga uppdrag från sina departement i nya regleringsbrev.

Lantbrukarnas Riksförbunds genomgång av regleringsbreven visar att bara ett fåtal myndigheter i bondens vardag har konkreta uppdrag att öka livsmedelsproduktionen.

Statens förlängda arm

Det politiska stödet nationellt och regionalt för livsmedelsproduktionen har blivit tydligare. Men när det gäller statens förlängda arm, myndigheterna, står vi och stampar. Det är ofta krångligt, tar lång tid, är dyrt och ibland omöjligt att vara en expansiv bonde. Alla myndigheter som berörs av livsmedelsproduktion måste förstå kopplingen mellan myndighetsutövning, företagande, tillväxt och välfärd. Det handlar om runt 25 myndigheter.

Idag är det endast en handfull myndigheter som börjat arbeta med frågan. Fler behöver förbättra sin förvaltningskultur så att myndigheterna hjälper företagare att utveckla sitt företag och att följa regler och lagar.

Bör ingå i regleringsbrev

Myndigheterna måste också bli bättre på att samarbete sinsemellan. Här följer ett urval av de uppdrag som LRF föreslår ska ingå i myndigheternas regleringsbrev:

  • Ge myndigheter som har direkt eller indirekt koppling till livsmedelsproduktion i uppdrag att stärka företagarperspektivet och främja livsmedelsproduktionen. Syftet är att göra det möjligt för företagare att expandera och öka produktionen.
  • Ge myndigheter som har direkt eller indirekt koppling till livsmedelsproduktion ett samarbetsuppdrag, och en av dessa ett samordningsuppdrag. Syftet är att få ett helhetsperspektiv.
  • Ge Livsmedelsverket i uppdrag att sammanställa forskningsläget kring definitioner av näringstäthet och ge förslag på praktisk implementering. Syftet är att kunna rangordna livsmedel utifrån sin närings- och hälsomässiga betydelse och tjäna som jämförelse i relation till hållbarhet.
  • Ge Skolverket i uppdrag att genomföra riksrekrytering på Naturbruksprogrammet. Syftet är att öka tillgängligheten på utbildning och säkra ett tillflöde av kompetens till branschen.
  • Ge Trafikverket och Post- och Telestyrelsen i uppdrag att förbättra infrastruktur som mobiltäckning, bredband och vägnät. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att driva företag på landsbygden.

Det borde vara självklart att relevanta myndigheter ska samarbeta för att öka svensk livsmedelsproduktion och en levande landsbygd. Med tydliga uppdrag i regleringsbreven finns alla möjligheter att göra verkstad av livsmedelsstrategin.

Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund

Publicerad i Altinget den 11 april 2019