Palle Borgström räknade sedan upp ett antal företeelser som präglat LRF det senaste året – torka, brand, hot, trakasserier, näringspolitiskt arbete, viltskador, folkrörelse, hållbarhet, klimat. I arbetet med samtliga frågor har LRF mobiliserat och nyttjat kraften i landet.

LRF satte narrativet i torka och brand

Medias intresse fångades och upprätthölls under den tuffa sommaren och där satte LRF narrativet om torkan som andra sedan använde. Goda kontakter med myndigheter och politiker, ända ner till Bryssel, skapade lättnader och krispaket, även om ersättningarna inte på långa vägar täcker förlusterna.

Palle Borgström tog också upp det spontana krisarbetet med gödseltunnor, släckningsarbete och insatserna med allt från kaffekokning till flytt av djur som underlättade både för de hjälpande och de drabbade. Ett riktigt bevis på kraften i landet.

LÄS MER: På samlingsidorna lrf.se/torka och lrf.se/brand.

Nytt arbetssätt hos polisen

När det gäller hoten och trakasserierna har LRF fått politikerna att lyssna och utreda förslag till åtgärder. Polisen har nu ett helt nytt arbetssätt kring frågorna. Och även här sluter kollegor upp för varandra och hjälper till.

LÄS MER:lrf.se/hoten 

Politikerna litar på LRF

Förtroendet hos politikerna för LRF är starkt. För varje möte man har med politikerna vill de ha nya möten. De vet att expertisen hos LRF kan ge svar på många av deras frågor.

Särskilt uttalande om vilt

Läget när det gäller viltskador är exceptionellt och oacceptabelt. Detta sa Palle Borgström kommer att adresseras senare under stämman i samband med alla de motioner som kommit in, framförallt när det gäller vildsvin. Han berättade också att det kommer att föreslås ett stämmouttalande som rör detta.

LÄS MER: På lrf.se/vilt

Strategi för klimat och hållbarhet

En annan fråga som kommer att diskuteras är styrelsens förslag om att stämman ska ge den uppdraget att ta fram en strategi för klimat och hållbarhet.

– Det är något vi behöver ta tag i för att inte bli sedda som en bromskloss, sa Palle Borgström. Vi är de första som drabbas av klimatförändringarna, men också de som sitter på lösningarna. Ingen annan sektor än vår kan binda koldioxid.

Stöd till politikerna i äganderätten

Äganderätten utmanas av samhället och där behöver LRF skapa förståelse för vikten av äganderätten. Framgångar har nåtts, det ser man framförallt i flera specifika förslag i januariavtalet. LRF behöver vara ett stöd för politikerna i det arbetet.

Mer skog i Bryssel

LRF kommer också att förstärka arbetet kring skogsfrågorna med ökad närvaro i Bryssel.

Förnyad folkrörelse

Internt jobbar man med uppdraget från förra årets stämma, framtidens folkrörelse. Det handlar om att hitta nya mötesplatser, nya sätt att engagera sig och påverka LRF.

LRF en möjlighet att påverka

Avslutningsvis sa Palle Borgström att stämman är crescendot av ett års demokratiarbete. Totalt till alla regionstämmor inkom 294 motioner. Bakom varje motion finns en medlem som vill förändra någonting och ser LRF som en möjlighet att göra det. De kommande dagarna är det dags för stämman att uttolka medlemmarnas vilja.