Det är en av jägarorganisationerna, Jägarnas Riksförbund, som nu kommit överens svenskt skogsbruk, representerat av LRF Skogsägarna, Sveaskog och Skogsindustrierna. Överenskommelsen innebär i korthet att alla klövviltstammar ska vara av god kvalitet och i balans med foderresurserna.

– Det är glädjande att vi nu är överens om vad som är tolerabel nivå för viltskador i skog. Det är en styrka att överenskommelsen med Jägarnas Riksförbund inte har sin grund i en konflikt, utan i en gemensam uppfattning om allvaret och om parternas gemensamma, långsiktiga ansvar för att lösa frågan, säger Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.

Målet är att minst 7 av 10 tallstammar ska vara oskadade när de uppnår 5 meters höjd.

I korta drag innebär överenskommelsen:
• Att klövviltsstammarna ska vara av hög kvalitet och i balans med fodertillgången. Detta kräver högre avskjutning utifrån lokala förhållanden.
• Fodermängden ska öka i flera områden genom framförallt föryngring av tall. Lövträd ska ges möjlighet att öka och utvecklas till vuxna träd.

Läs Jägarnas riksförbunds pressmeddelande här