LRF ser en risk i att vägledningen kan leda till att tiotusentals fastighetsägare tvingas till onödigt kostsamma åtgärder till liten miljönytta. Utvecklingen hittills har också lett till att många kommuner i landet tvingat på fastighetsägare skötselkrävande och miljömässigt tveksam teknik för nya kretsloppslösningar.

Uppföljningar av dessa nya tekniker bekräftar vad remissinstanser framförde när råden togs fram, dvs teknikerna fungerar dåligt, innebär stora kostnader och ger marginella miljövinster.

Samverkan måste fungera

Att pröva små avloppsanläggningar handlar om en fungerande samverkan mellan den sökande, handläggaren och det företag som utför arbetet. Det handlar också om en fungerande samverkan mellan grannar som alla kan få en förändrad VA-situation och en påverkad äganderätt. Samsynen mellan kommuner, länsstyrelser och centrala verk är givetvis också mycket central för att få förståelse och acceptans för föreslagna åtgärder.

Om kunskapen ökar om samspelet mellan mark och vatten, retentionen, jordarternas betydelse och den underliggande hydrogeologin kan kvalificerade bedömningar göras om VA-situationen. För att verkligen få vetskap om förhållandena kan mätningar göras i det renade vattnet innan ytterligare åtgärder föreslås. Det är dumt att schablonisera värden när man kan mäta dem i verkligheten i det renade vattnet.

Åtgärderna måste anpassas 

Alla åtgärder måste anpassas till de miljö- och hälsorisker som är aktuella i det enskilda fallet. Kravet på till exempel rening av fosfor måste kunna varieras mycket med hänsyn till avloppets placering. Likadant är det med hälsoriskerna som varierar kraftigt med avstånd till och lutning mot eventuella dricksvattentäkter.

Läs hela remissyttrande här

Läs HaVs remissyttrande här