Utredningen föreslår att reglerna för reseavdraget förändras, både för företagare och anställda som arbetspendlar. Förändringen innebär en åtstramning av reseavdraget, där bland annat nedre gränsen för avdrag för bilresor höjs från 5 km till 30 km.

Bland annat drar utredningen slutsatsen att man bör ta särskild hänsyn till företagare och boenden i områden där kollektivtrafiken är bristfällig.

- I den här frågan kan man inte ha samma regler i hela landet, eftersom det finns större möjligheter att pendla via kollektivtrafik i storstäder än på landsbygden. Många är beroende av bilen, säger Cecilia Reje, näringspolitisk expert, infrastruktur, LRF

Men blir kompensationen tillräcklig?

- Det är svårt att avgöra utifrån utredningen. Här krävs det tydligare beräkningar. Det är därför bra att regeringen ska göra en fördjupad analys av konsekvenserna för boende och företag på landsbygden. Regeringen bör säkerställa att det inte blir några försämringar. Begreppet bristfällig kollektivtrafik riskerar dessutom att bli en tolkningsfråga.

Förslaget i korthet

Reseavdraget avskaffas i sin nuvarande kostnadsbaserade form.

Platt avdrag. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre resor mellan bostaden och arbetsplatsen införs. Formen skattereduktion innebär att skattelättnaden blir oberoende av den skattskyldiges inkomst och marginalskatt.

30-80 km enkel resväg. Skattereduktion ges för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer.

Minst 60 dagar, max 210 dagar. Skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under beskattningsåret med resor som överstiger den nedre avståndsgränsen för skattereduktion, dock högst 210 dagar. Vid 59
eller färre resdagar medges ingen skattereduktion.

60 öre per kilometer blir avdraget oavsett vilket färdmedel som faktiskt används för arbetsresan.

Extra avdrag vid bristfällig kollektivtrafik Ytterligare skattereduktion med ett fast belopp om 20 kronor per resdag vid avstånd från 30 kilometer och uppåt och ett rörligt belopp på 60 öre per kilometer för avstånd mellan 80 och 150 kilometer.

Väg-, bro eller färjeavgifter. Skattereduktion ska ges med 30 procent av skäliga utgifter för väg-, bro- eller färjeavgifter i samband med arbetsresor för den del av de sammanlagda utgifterna som överstiger 8 000 kronor under beskattningsåret under förutsättning att kravet på bristfällig kollektivtrafik är uppfyllt. Avdraget för trängselskatt avskaffas.

Enklare kontroll. Arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen.

1 januari 2021 börjar ändringarna att gälla.

Läs hela förslaget här