- Det är mycket värdefullt att vi får ökat anslag då flera län behöver mer medel för att kunna möta efterfrågan av miljörådgivning. Vi har också nyligen förstärkt vår kompetens med ytterligare en person som ska ta fram underlag för en rådgivning om foderstater anpassade till djurens behov, säger Stina Olofsson projektledare för Greppa Näringen.

Bedriver kostnadsfri rådgivning

Greppa Näringen bedriver sedan tidigare kostnadsfri rådgivning till lantbrukarna om till exempel effektiv utfodring samt hur man bättre utnyttjar växtnäringen i stallgödsel vid lagring och spridning för att minska ammoniakförlusterna. Om råproteinhalten sänks, framförallt i foderstater till mjölkkor, kan kostnader sparas och kvävemängden i gödsel minska. För att ställa in proteingivan och optimera foderstaten behöver lantbrukaren ofta ta hjälp av utfodringskonsulter.

Tekniken som prioriteras

Utöver satsning på rådgivning ska länsstyrelserna i sitt arbete med investeringsstöd, prioritera teknik för att:
• Sprida gödsel med bandspridning eller myllningsaggregat
• Snabb nedmyllning av stallgödsel efter spridning
• Tak på gödselbehållare

LÄS MER: Greppa Näringen hjälper Sverige klara internationellt åtagande

För mer frågor, kontakta: Markus Hoffman, Expert vatten och växtnäring LRF 070-527 54 44.