Det var via LRFs satsning Tänk om framtiden, som mötet med cirka 110 deltagare, genomfördes den 3 oktober i Lund. I en smältdegel av forskare, lantbrukare, ekonomer och rådgivare med flera stöttes och blöttes frågan om hur jordbrukets konkurrenskraft kan stärkas.

Vill se kraftiga satsningar på innovation


Jordbruksverkets Camilla Burman (bilden ovan), som ansvarar för mätningen av effekterna i den nationella livsmedelsstrategin, visade att konkurrenskraften inom primärproduktionen och livsmedelsindustrin försämrats betydligt åren 2011–2017 (innan livsmedelsstrategin fanns). Medskicket till regeringen är därför att lägga tonvikten av satsningarna i den kommande handlingsplanen på dessa två första sektorer i värdekedjan.
– Det finns ett tydligt samband mellan lönsamhet, produktivitet och förädlingsgrad. Vi tror därför att det behövs kraftiga satsningar på kunskap och innovation, menade Camilla Burman.
Men hon betonade att det även krävs regelförenklingar, satsningar på hållbar konsumtion och exportfrämjande åtgärder samt på långsiktigt regionalt arbete.


Karin Hansson, Macklean, välkomnas av LRFs Carl von der Esch, projektledare för Tänk om framtiden.

Viktigt följa med i trenderna

Även Karin Hansson, seniorkonsult, Macklean, var inne på att livsmedelssektorn måste vara mer innovativa och följa med nya trender på marknaden som till exempel vegantrenden. 

– En faktor som hämmar tillväxten inom livsmedelsföretag i Sverige är obeslutsamt agerande i de snabbväxande kategorierna. De stora företagen hinner inte med att ställa om. De behöver arbeta mer aktivt med sin produktportfölj, sade hon.

Mindre företag har lättare att följa med i svängningarna, men har inte tillräckligt med resurser och kapacitet för att kunna växa internationellt. En annan aspekt är att flera livsmedelsföretag väljer traditionella säljkanaler som dagligvaruhandeln, och missar nya möjligheter i andra kanaler som t ex food service som är ett växande segment både i Sverige och internationellt. 


Cirka 110 personer deltog i seminariet om jordbrukets konkurrenskraft.

Entreprenörsanda i jordbruket

Till de som hyllade innovationskraften sällade sig även Charlotte Lorentz Hjorth, VD för Krinova Incubator & Science Park, som arbetar med rådgivning för företag som vill utvecklas.
– De mest entreprenöriella man kan arbeta med är primärproducenter, men samtidigt har de traditionellt inte i funnits med i de andra innovations-nätverken, berättade hon.


Mark Brady

”Jordbrukarstöd bromsar utvecklingen”

En annan väg att nå lönsamhet är att skala upp, kunna använda ny teknik och få ned kostnaderna, för att mota de ständigt sjunkande avräkningspriserna, en utveckling som pågått under en längre tid. Men denna strukturomvandling bromsas kraftigt av EUs direktstöd (gårdsstödet) och leder i slutänden till försämrad konkurrenskraft var budskapet från Mark Brady, AgriFood Economics Centre, som servar framför allt regeringskansliet med analyser.

– Gårdsstödet motverkar utveckling av konkurrenskraftiga gårdar genom att hindra dem från att växa. Gårdsstödet är därför långsiktigt ineffektivt, menade Mark Brady. Istället för generella stöd förespråkar han riktade stöd för att bevara nedläggningshotad jordbruksmark och kulturlandskapet samt minska jordbrukets oönskade miljöeffekter.

Myndigheter måste ställa om

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande, avrundade med att konstatera att innovation och forskning är bra. Men viktigast här och nu är att få effekt av livsmedelsstrategin ute på gårdarna, och närmast förenkla regler och villkor.
– Företagarna måste se en möjlighet att utveckla sina företag, och känna en lust för det. Nu är det långa och dyra tillståndsprocesser, och många undrar om det ens är lönt att påbörja resan, menade Palle Borgström (bilden nedan).

Han påtalade att myndigheterna måste främja och stödja utveckling, istället för att i efterhand komma och berätta vad som blivit fel.
– Men för politiker är det lättare att prata om innovation och flytta fokus till något som ska hända i framtiden, än att ta tag i våra myndigheter, sade Palle Borgström.

Dagen innehöll även en presentation av Skåneregionen, som Hans Ramel (bilden ovan), ordförande för LRF Skåne höll i, en utblick till Danmark via Michael Højhold,agronom och landskonsulent, SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. samt panelsamtal med lantbrukare och företrädare för banker. Seminariet ska bidra till nya insikter och kunskap hos LRF. 

Du kan se en  inspelning med alla föredrag här.