I dag, måndag den 20 januari, lanseras en unik rapport som presenterar 88 åtgärdsförslag för en ökad hållbar skogsproduktion. Rapporten har tagits fram i en samverkansprocess ledd av Skogsstyrelsen, där LRF Skogsägarna har medverkat.

– Detta är en mycket viktig rapport. En ökad skogsproduktion är en nyckel för att vi ska kunna motverka klimatförändringarna samtidigt som det skapar jobb och utveckling för landsbygden, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Rapportens 88 förslag på åtgärder ger viktig kunskap till de skogsägare som är intresserade av att öka sin skogsproduktion och producera mer förnyelsebar råvara. En viktig utgångspunkt är att åtgärdsförslagen utgår från den enskilde skogsägarens egna mål med sin skog.
– Nu ser vi fram emot att myndigheter och skogsbruket gemensamt ska jobba för att föra ut denna kunskap och verka för att förslagen genomförs, säger Sofia Backéus, LRF Skogsägarnas expert på skogsskötsel och klimat.

LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson och LRFs Skogsägarnas expert på skogsskötsel och klimat, Sofia Backéus ser fram mot att alla jobbar gemensamt för de 88 förslagen.

Fakta från rapporten

3 exempel på åtgärder
1. Fördjupade rådgivningsinsatser till skogsägarna
2.  Åtgärder mot skadedjur och viltbete
3. Ökade satsningar på forskning och utbildning

Mer skogsråvara ger både klimatvinst och ekonomisk vinst
En ökad skogsproduktion med 20% motsvarar tiotals miljoner kubikmeter förnyelsebar skogsråvara.

En ökad skogsproduktion med 20% kan ge en klimatvinst på tiotals miljoner ton koldioxid per år. Dels genom att skogen binder mer koldioxid och dels genom att mer fossila produkter kan ersättas med förnyelsebara, så att kol och olja kan stanna under marken.

En ökad skogsproduktion med 20% bedöms motsvara ett ekonomiskt värde på tiotals miljarder kronor.