– De ökade väderomkastningarna hotar på sikt både livsmedelsproduktionen och miljön, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF.

För mycket och för lite vatten i odlingslandskapet verkar inträffa oftare än tidigare och får konsekvenser både för matproduktion och miljö i Sverige. Förutom att det kraftiga regnandet kan få akuta konsekvenser för lantbrukare finns mer långsiktiga konsekvenser.

– Om det inte kommer en torrare period snart riskerar vårbruket att försenas på grund av försenad upptorkning av marken, säger Markus Hoffman.

Förutom att höstsådden hotas innebär de stora nederbördsmängderna att markerna blir mer urlakade på lösta ämnen, inklusive kväve och fosfor, som kan leta sig ut i sjöar och vattendrag. Om det sedan blir en varm sommar med höga temperaturer kan detta förorsaka algblomning.

Alla odlares uppgift är att vara solfångare och ju senare sådden sker desto senare kan grödorna starta fotosyntes på åkrarna med risk för lägre skörd. Arealer som stått helt under vatten den senaste tiden kan behöva sås om eftersom grödorna har dött av syrebrist. För lantbrukarna innebär regnandet också att extra kväve kan behöva tillföras åkermarken inför vårsådden.

– Hoppet står till att det ännu är en tid till vårsådden där vädret kan stabiliseras. Ett gynnsamt väder under sommaren kan också reparera en del, säger Markus Hoffman.

Inbyggt i gödslingsrekommendationerna till svenska lantbrukare är att det sker en normal utlakning av kväve under vintern, men i år kan den ha blivit större än normalt.

Under mars kommer Greppa Näringen, som är samarbetsprojekt för att minska jordbrukets miljöpåverkan, att börja publicera detaljerad information till lantbrukare om växtodlingsårets förutsättningar.

Lantbrukare i södra och västra Sverige rekommenderas även att ta del av danska jordprovtagningarna som analyserar hela landets åkermarks innehåll av kväve på vårvintern. Efter markkväveanalys justeras vårens gödslingsråd till lantbrukarna. De danska förhållandena på Själland och Jylland är ofta likvärdiga för västra Sverige.

Klicka här för mera information om den danska jordprovsanalysen: