– Det här gör det tydligt att det behövs mer resurser till bredbandsutbyggnad genom en långsiktig nationell finansiering. Därför anser LRF att det nya nationella bredbandsstödet som fördelas av Post- och telestyrelsen bör förstärkas. Idag räcker stödet inte till mer än fyra regioner, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Jordbruksverket meddelar att de stänger ner ett antal åtgärder i nuvarande landsbygdsprogram. Enligt Jordbruksverket beror penningbristen och stoppet på att det blivit högre anslutning än beräknat till olika de olika miljöersättningarna. Jordbruksverket har därför valt att stänga åtgärder som inte har direkt effekt för lantbruksverksamheten på lantbruksföretagen. Det rör sig om exempelvis investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (det finns samtidigt rapporter om att investeringsstöd för gårdsbutik stängs), kompensationsstöd och miljöersättningar – således hålls ett flertal ersättningar som har direkt effekt för hållbarhet och livsmedelsstrategin öppna.

200 miljoner försvinner från bredbandet

En stor pott som stängs gäller bredband, där cirka 200 miljoner kronor återstod i budgeten. LRFs linje är att en långsiktig finansiering för bredbandsutbyggnad måste säkras och att den borde ligga utanför budget för jordbrukspolitiken. Behoven av fibernät är stora, PTS beräkningar pekar på att det kommer kosta 22 miljarder att ha fullgott bredband i hela landet.

– Vi har en förståelse för de val Jordbruksverket har gjort när man prioriterar de lantbruksnära och företagsnära åtgärderna. Men att stödet till bredband i landsbygdsprogrammet dras in är olyckligt med tanke på rapporterna om sjunkande utbyggnadstakt. Det är nu en rad bredbandsprojekt på landsbygden som inte kommer att bli av i år, säger Palle Borgström.

Minskade budgeten med 1,5 miljard i fjol

Så sent som 2019 beslutades att dra ner den nationella medfinansieringen till landsbygdsprogrammet med i storleksordningen 1,5 miljarder. Detta påverkade inte den totala omfattningen av programmet eftersom växelkursförändringar ledde till att motsvarande ökning gjordes för EU-medlen till programmet. Jordbruksverket har kommunicerat att det framför allt är miljöersättningarna för ekologisk produktion och betesmarker/slåtterängar som har en anslutning som ligger över målet, men det gäller fler miljöersättningar samt djurvälfärdsersättningarna och kompensationsstödet.

Det är positivt att lantbruksföretagen väljer att ansluta sig till miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet. Miljöersättningarna gör nytta för lantbruket och går i linje med LRFs hållbarhetsstrategi. Men det är mycket olyckligt att det inte finns tillräckligt med pengar i landsbygdsprogrammet.

Endast 53% har fiber

– Vi hoppas att Jordbruksverket kan tillförsäkra sig de pengarna i nästa års budget. Stora delar av landsbygden finns fortfarande kvar och det finns ett stort behov av fortsatt utbyggnad. I dag uppger endast 53 procent av lantbruksföretagen att de har tillgång till en fiberuppkoppling i sin verksamhet. En stabil internetuppkoppling är A och O för att kunna driva företag på landsbygden, säger Palle Borgström.