Nu är det snart 3 är sedan riksdagen tog beslut om livsmedelsstrategin. Vad händer?

Vi har inte sett någon snabb ökning av den svenska produktionen men det känns ändå som att det går lättare att prata om svenska livsmedel med strategin som bas. Det tar lite tid att vända en skuta som haft fel kurs en längre tid.

Har inte strategin tagits på tillräckligt stort allvar?

Jo men det är förståeligt att det finns en otålighet inte minst i jordbrukarled när man inte kan se tydliga effekter i produktionen på gårdsnivå. Att det tar tid beror bland annat på att alla aktörer i livsmedelskedjan måste göra sitt beting om produktionen ska växa. Exempelvis vill en lantbrukare känna att en myndighetskontakt underlättar ett beslut och vill även känna en tydlig efterfrågan från marknaden genom bra prissignaler.

Finns det anledning att tro att det blir bättre framöver?

Ja, extremtorkan 2018 och årets covid-19-pandemi har ökat medvetenheten om vikten av svensk livsmedelsproduktion och att vårt land behöver vara bättre rustat för att möta kriser i framtiden. Arbetet med regionala strategier och handlingsplaner runt om i landet fortlöper också på ett mycket bra sätt.

Hur jobbar LRF med livsmedelsstrategin idag?

Vi har en arbetsgrupp på LRF Riks och den gruppen har månadsmöten med LRF-regionernas ansvariga. Vi följer upp uppdragen till myndigheter i regeringens handlingsplan och har jobbat fram en listning över ytterligare åtgärder som vi menar behöver falla på plats under 2020.

Hur ser den listan ut?

Så här ser vår 14-punktslista ut:
1. Handläggningsgaranti för myndigheter.
2. Snabba utbetalningar av EU-ersättningar.
3. Markant minskning av viltskador.
4. Nationell medfinansiering i CAP-reformen.
5. Genomför EU-direktiv om otillbörliga handelsmetoder.
6. Ökat anslag på livsmedelsområdet i höstens forskningsproposition.
7. Exportfrämjande arbete och exportavtal.
8. Konkurrenskraftiga skatter och avgifter.
9. Budgetmedel för bekämpning av växtskadegörare.
10. Resurser för bättre hushållning och försörjning med vatten.
11. Förbättrad lagstiftning kring olaga intrång m m.
12. Främjande- och förenklingsuppdrag i fler regleringsbrev.
13. Förbättrad arbetskraftsförsörjning.
14. Konkurrenskraftigt växtskydd för svenska odlare.

LÄS MER: Jordbruksverkets utvärdering och uppföljningen av livsmedelsstrategin