Under rådande omständigheter är det svårt att inte inleda intervjun med Lena Åsheim med frågor om hennes engagemang i organisationen Folk och Försvar. Där sitter hon i styrelsen som LRFs representant. Beredskap inför en kris är allas ansvar, det är något hon återkommer till flera gånger.

– Som det är nu är vi i Sverige dopade med att utkräva ansvar av stat och myndigheter. Alltför många är oförberedda och står handfallna. Men alla måste ta ett ansvar. Att klara kriser kräver allas engagemang, säger Lena Åsheim bestämt.

"Ansvar för gårdens och nationens beredskap"

Folk och Försvar är folkrörelsernas organisation med uppgift att främja debatten om säkerhetspolitik i Sverige och världen, krisberedskap och civil beredskap. Krisen kring covid-19 är ett typiskt exempel på vad man kan behöva förbereda sig på.
– LRFs roll för krisberedskapen är jätteviktig. Vi är en folkrörelse med kapacitet att nå ut till många, till hela landet, och förmåga till lokalt ledarskap. Vi måste arbeta på flera plan med gårdsföretagets, näringens och nationens beredskap. Det viktigaste är att öka medvetenheten och ansvarskänslan hos politiker och allmänhet.

Hon tror på ett gynnsammare klimat för LRFs prioriterade frågor när totalförsvaret ska återuppbyggas.

– Mat- och vattenförsörjning, antibiotikaresistens, bränsleförsörjning, och på gårdsnivå tillgång till reservdelar, förnödenheter och arbetskraft, finns på agendan. Lantbruksdjurens stora betydelse för flera aspekter av försörjningstryggheten känner man till inom totalförsvaret, men vi behöver berätta för fler.

– Hållbarhetsfrågan går också hand i hand med beredskapsfrågan.

Förflutet inom livsmedelsindustrin

2005 fick Lena Åsheim ett stipendium som innebar en styrelseutbildning på Ekonomihögskolan i Lund. Därefter kom förtroendeuppdragen.

– Jag hade styrelseuppdrag i några av våra ekonomiska föreningar. Så engagemanget i de gröna näringarna började i ett intresse för de industriella frågorna, som företagsstyrning och resultatskapande. Jag har ett långt förflutet i livsmedelsindustri och innovation, det är ett bra bagage.
När hon jämför med då, ser hon nu hur LRFs roll är ännu viktigare för hela lantbruket.

– Alla småföretagen. Det är väldigt engagerande att jobba för lönsamhet och bättre företagarvillkor. Och viktigt att vi har en stark livsmedels- och skogsindustri. Utan förädling av råvaran behövs inga bönder, inte så många i alla fall.
LRF-uppdraget startade direkt i riksförbundsstyrelsen.
– Som förtroendevald vill jag bidra till att unga människor ska vilja bli lantbrukare och företagare i en stark och uthållig sektor. Det är det ultimata målet.

Intresserad av bioenergi

Själv är Lena Åsheim också intresserad av bioenergi. Produktion och försäljning av salixsticklingar är idag huvudsysslan vid sidan av LRF-uppdraget.

– I stort sett hela produktionen går på export till europeiska länder som bygger upp sin självförsörjning av biomassa för energi. Vi jobbar med sorter som förädlas fram av Lantmännen till allt högre avkastning. Forskare och förädlare arbetar nu intensivt med att få fram nya sorter med egenskaper som blir viktiga när det fossila ska ersättas med biobaserade råvaror. Att salix är den gröda som binder mest kol i marken är något som blir allt mer viktigt för kunderna.

Behövs mer innovation

Hållbarhetsfrågorna menar hon är nu högt på alla dagordningar, även om covid-19 kommer att påverka en tid.
– Jag ser verkligen fram emot det fortsatta arbetet med vår hållbarhetsstrategi. Kanske är krisen en hjälp, den har fått många att fundera över hur man lever och se klarare på produkters och råvarors ursprung och väg till konsumenten. Att det inte är så enkelt att klimatfrågan bara handlar om köttkonsumtion, djuren är viktiga för det cirkulära och biobaserade samhälle vi ska sträva efter. Det behövs mycket mer kunskap och innovation för att nå våra mål, alltifrån stora forskningsmedel till kreativitet och påhittighet i de små företagen.

Viktigt att tänka framåt

Lena Åsheim vill påminna om att, samtidigt som vi sliter med dagsaktuella frågor så är det viktigt att fortsätta tänka framåt.
– Det är lätt att bara drunkna i dagens jätteutmaningar. Men vi ska ändå försöka hålla siktet långt fram. Hur vi tänker om framtiden påverkar till stor del vilka beslut vi tar idag.
Eva Åström

SE WEBBINARIET om försörjningstrygghet i samarbete med Försvarshögskolan

LÄS MER: LRFs 14 tips till ökad livsmedelsförsörjning

Vinterbadare och salixsticklingsproducent

Namn: Lena Åsheim
I riksförbundsstyrelsen sedan: 2017
Ålder
61 år
Bor: Lillö Kungsgård utanför Kristianstad
Familj: Man och två utflugna söner
Verksamhet: Driver tillsammans med sin man köttdjursuppfödning och 350 hektar åker- och betesmark, salixsticklingsproduktion sedan 1987.
Det visst du kanske inte: Vinterbadare – utan bastu!

Lenas 3 prioriterade frågor

1. Forskning och innovation: Sveriges bönder är med och finansierar en stor del av den forskning och utveckling som rör det gröna näringslivet, bland annat genom SLF där Lena Åsheim är ordförande. Läs mer på lantbruksforskning.se.
2. Växtförädling: LRF är pådrivande i Livsmedelsstrategins satsning på svensk växtförädling i kompetenscentrum SLU Grogrund, där industri och akademi samarbetar i spännande projekt för nya metoder, sorter och grödor. Läs mer på slu.se/grogrund.
3. Arrende: Allt mer mark är arrenderad. I LRFs arrenderåd möts jordägare och arrendatorer, och LRFs juridiska vägledning är en viktig medlemsförmån där man kan få råd och tips i arrendefrågor. Läs mer på lrf.se/juridiskvagledning