– Det beslut kan visa sig bli livsviktigt för den framtida matförsörjningen. Världens befolkning växer samtidigt som jordbruksmarken minskar. Det är en ekvation som inte går ihop och vi hoppas att fler kommuner följer Jönköping, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Svensk konsumtion kräver mer åkermark

Jönköpings kommuns beslut kommer i skenet av att jordbruksmark i Sverige har fått stå tillbaka för byggandet av nya vägar, bostäder, industriområden, handelsplatser och skolor i flera decennier. I takt med minskad jordbruksmark har även Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel drastiskt sjunkit från 90 procent vid början av 1990-talet till omkring 50 procent idag. I snitt konsumerar svensken årligen mat som motsvarar odling av 0,4 hektar åkermark (som en stor villaträdgård) men det finns bara 0,25 hektar åkermark per person idag.

Lagändring kan behövas

Samtidigt som exploateringstakten är hög hindras ofta enskilda lantbrukare från att bygga till exempel ett generationsboende med hänvisning till skyddet av jordbruksmark. Ett sådant boende kan vara en förutsättning för att kunna fortsätta och utveckla verksamheten.

LÄS MER: Ville bygga hus till sin dotter - fick nej

De som vill bo och driva sin verksamhet för ökad matproduktion hindras alltså idag från att utveckla, medan större exploateringar som tar jordbruksmark ur produktion tillåts. Här behövs troligen en lagändring för att den situationen ska ändras.

Sverige ska dubbla livsmedelsproduktionen

Flera av landets länsstyrelser har insett allvaret och länsstyrelsen i Skåne har beslutat om en nollvision. Men i slutänden är det kommunerna som bestämmer och dagligen fortsätter oersättlig jordbruksmark att bebyggas. I dag är exploateringen av jordbruksmark som högst i Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Marken omvandlas framför allt till bostadsbebyggelse.

– Regeringen och riksdagen enades om Sveriges första livsmedelsstrategi 2017. Den säger att vi helst behöver fördubbla vår livsmedelsproduktion. Vi bönder vet att vi har en samhällsviktig roll både i övergången till ett hållbart samhälle och att mätta fler medborgare. Tyvärr verkar inte kommunerna förstå detta när de beslutar om att fortsatt bebyggande av värdefull åkermark, säger Palle Borgström.

LRF lyfter därför fram Jönköping som nu går emot strömmen när de i dag beslutar om ett program som tar hänsyn till jordbruksmarkens värde i den framtida samhällsplaneringen.

BONDEN TILL EKOT: "Tvunget om vi ska ha ett hållbart jordbruk"